caenfrdees
ELFAR.png

Carta de Serveis

Reunió del Consell d'AlcaldesEl ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que se celebrarà aquest dimarts a la tarda, té previst aprovar el pressupost per a l’exercici del 2019 que puja a 36.084.000 euros. L’exercici anterior era de 39.180.326 euros, el que implica un descens del 7,90% degut bàsicament a la finalització de les obres del Centre de Tractament de Residus (CTR). Les inversions pugen un total de 8.314.682,41 euros. El pressupost va ser presentat aquesta setmana al Consell d’Alcaldes -el primer que presidia Montse Mindan- que li va donar el vistiplau sense cap modificació.

El pressupost proposat per a l'exercici 2019 dona compliment a les tres regles fiscals establertes per la Llei d'Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. Aquesta normativa estableix un nou marc jurídic, afegint el principi d'estabilitat pressupostaria (equilibri pressupostari) previst a la normativa anterior, el principi de sostenibilitat financera (volum d'endeutament públic) i la regla de la despesa, que fixa un creixement màxim de la despesa pública relacionat amb l'evolució del PIB.

Sota aquestes premisses, el pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Emporda per a l'any 2019 puja a 36.084.000,00 €, cosa que significa una disminució del 7,90% respecte l'any anterior a causa, sobretot, de la finalització de les obres en el Centre de Tractament de Residus. Aquest fet també provoca que el conjunt els ingressos no financers, formats pels ingressos corrents i els de capital, es disminueixen en un 7,89%.

Les despeses corrents pugen un 4,04% degut a l’increment previst de les retribucions del personal, al contracte programa de serveis socials i les transferències associades a l’increment de serveis. Per la seva banda, les despeses de capital -incloses dins l’apartat d’inversions- suposen 8.314.682,41€, destinades bàsicament a l'execució final de les obres al CTR, al centre d’acollida d’animals de companyia i a l'adquisició i adequació d'un edifici per ampliar la seu del Consell Comarcal.

Finalment, les despeses financeres, que pugen a zero euros, presenten una disminució del 100% en relació a 2018, per l’aplicació de l’esmentada Llei d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera sobre el destí del superàvit que, en aquest cas, s’ha destinat a amortitzar tots els crèdits que tenia pendents el Consell Comarcal.

NOVETATS DEL PRESSUPOST

Entre altres novetats de cares a l’exercici del 2019, el pressupost del Consell Comarcal preveu la posada en marxa del servei d’assistència dels serveis d’arquitectura i enginyeria als ajuntaments de la comarca que ho sol·licitin. En l’àmbit de la promoció turística es desenvoluparan tres projectes cofinançats amb fons europeus: Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà; Especialització i competitivitat territorial Costa Brava-Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa; i BiciTransCat: Desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços multimodals transfronterers per la promoció de la mobilitat sostenible.

A l’àrea de Benestar s’incrementa la partida de personal, motivat pel desenvolupament dels serveis socioeducatius davant de situacions de risc de la infància i l’adolescència que caldrà posar en marxar al llarg de l’any vinent. Finalment, cal destacar que a l’àrea de Promoció Econòmica es continuarà amb els programes de treball i formació, tant per a persones aturades amb especials dificultats d’inserció com en joves procedents del Programa de Garantia Juvenil.

27 de novembre de 2018

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
logo_nou_2_colors.png