BASCARA.png

Carta de Serveis

 

Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat

Equip pluridisciplinar que ofereix suport directe als professionals de l’àrea de Benestar i als ajuntaments de la comarca per dissenyar, executar, fer seguiment i avaluació de projectes d’acció comunitària i inclusió social als municipis.

Els projectes d’acció comunitària i inclusió social s’orienten a l’empoderament i capacitació de la població i es treballen en xarxa amb els agents públics i privats del municipi per millorar les condicions de vida de les persones en situació més vulnerable. Aquests projectes es pensen i promouen de forma participada, en espais de treball comunitaris, des de la perspectiva de gènere i intercultural.

Observatori Social

Espai orientat a l’anàlisi i informació de la realitat social dels municipis de la comarca. Publica periòdicament informes i recerques sobre l'evolució socioeconòmica de la comarca.

Servei d'Acollida a persones migrants

Servei que facilita informació i formació a les persones nouvingudes i persones d'origen estranger de la comarca, que es fa càrrec de l'elaboració dels informes d'arrelament i d'integració social.

Servei d'assessorament legal

Servei d'assessorament jurídic adreçat a ciutadans d'origen estranger residents a la comarca, que també ofereix suport tècnic als professionals de l'àmbit social.

Servei de mediació intercultural i traducció

Servei orientat a facilitar la comunicació i la relació entre la població d'origen estranger i els professionals d'atenció a les persones de la comarca.

Servei d’atenció integral – LGTBI

Servei de proximitat adreçat a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

 

www.inclusioaltemporda.cat

Twitter: @AEmpordainclou

 

Treball en xarxa

 

Taula per a la Inclusió i la Cohesió social de l'Alt Empordà

Òrgan col·legiat de participació de les entitats socials de la comarca amb funcions d’assessorament, consulta i proposta en matèria de serveis socials i espai de participació del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà.

Consell Consultiu de la Gent Gran

Òrgan adscrit orgànicament al Consell Comarcal de l'Alt Empordà que té com a funció la consulta i la participació ciutadana de la gent gran de la comarca.

Comissió Comarcal de Violència de gènere de l’Alt Empordà

Espai de treball tècnic orientat a informar de les actuacions que els diferents serveis porten a terme en l’àmbit de la violència de gènere a la comarca, que coordinar les actuacions per oferir una atenció integral a les víctimes i als seus fills/-es.

Taula comarcal de maltractament a les persones grans de l’Alt Empordà

Espai de treball en xarxa de tots els agents socials de la comarca orientat a millorar la intervenció, fer seguiment del funcionament i l'avaluació del protocol de prevenció de maltractament a la gent gran, així com promoure la seva difusió entre els diferents serveis socials i sanitaris de la comarca.

Taula tècnica de coordinació i d'interacció social i sanitària (PAISS)

Espai que promou un treball compartit entre els serveis socials i els dispositius sanitaris de la comarca en el marc del Pla Interdepartamental d'Atenció Social i Sanitària (PAISS), amb l'objecte de definir un full de ruta comú per millorar l'atenció dels malats crònics i dels casos de major complexitat.

Taula Comarcal de transport adaptat

Espai orientat a coordinar les entitats i administracions de la comarca prestadores de serveis de transport adaptat, amb l'objectiu de millorar i facilitar l'accés de les persones amb diversitat funcional, amb dependència o amb problemes de mobilitat als serveis socials d’atenció especialitzada i altres recursos.

Taula de treball sobre la Prostitució

Grup de treball tècnic integrat per professionals de diferents institucions i entitats creat per garantir la coordinació entre els diferents agents que intervenen en el territori (cossos de seguretat, serveis socials, entitats de tercer sector, serveis de l'àmbit judicial, serveis de l'àmbit de salut, serveis de l'àmbit educatiu i ens locals), per promoure actuacions que millorin l'atenció i la inclusió social de les dones que treballen en aquest sector.

Comitè d’ètica aplicada de Serveis Socials del Consell Comarcal

Espai de reflexió ètica integrat per professionals de l’àrea de Benestar amb la finalitat de donar suport als equips professionals, a les persones usuàries o als seus familiars en la detecció, abordatge i resolució de problemes o qüestions ètiques que emergeixen en les intervencions socials a la comarca.

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 3 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
Lloc de prestació

c/ Nou 48
2a. Planta
17600 Figueres
Tel. 972522000
correu electrònic

Horari d'atenció:
De 9h a 14h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.