NAVATA.png

Carta de Serveis

El Servei de transport adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport a les persones discapacitades i/o amb dependència que presenten problemes de mobilitat perquè puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada, o aquells altres que els permetin garantir o afavorir la seva integració a l'entorn. 

Es podràn presentar les sol·licitud vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
 
Documentació a presentar amb la Sol·licitud Individual: 
 
- Fotocòpia del DNI del signant de la sol·licitud i, si actua en representació d’altri, documentació acreditativa de la seva representació.
- Fitxa d’alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de modificació de dades, (annex 3)
- Declaració responsable d'estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social (annex 8)
- Certificat de reconeixement de discapacitat emès per la Direcció General de Protecció Social o bé el document de sol·licitud de l’esmentat certificat, o el document de reconeixent del grau de dependència, o en el cas que encara no es tingui un grau reconegut la sol·licitud de valoració de grau de dependència.
- La documentació justificativa necessària per a la valoració dels criteris establerts a la Base 8.2 per a l'avaluació de les subvencions amb el pressupost detallat de les despeses de l’activitat o projecte proposat i del seu finançament, d’acord amb els models establerts pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà:
Certificat anual d’assistència al centre
• Certificat de convivència, o l’autorització per tal que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà pugui consultar el Padró Municipal d’habitants del municipi corresponent.
Darrera Declaració de Renda o Certificat d’Imposicions de la persona sol·licitant
 
Documentació a presentar amb la Sol·licitud Col·lectiva: 
  
- Memòria explicativa, amb el pressupost detallat de les despeses de l’activitat i del seu finançament.
- En el cas de les entitats sense ànim de lucre, el NIF, així com la còpia dels estatuts de l’entitat, degudament inscrits en el registre corresponent.
- Còpia del DNI del representant legal de l’entitat (només en el cas que hi concorri per primera vegada o hagi canviat).
- Certificat de l’acta de nomenament del representant legal de l’entitat (només en el cas que hi concorri per primera vegada o hagi sofert alguna variació respecte l’anterior).
- Fitxa d’alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de modificació de dades (annex 3)
- Declaració Jurada del conductor (annex 4)
- Certificat que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició.
- Documentació de les persones transportades que acrediti que disposen de certificat de reconeixement de discapacitat emès Direcció General de Protecció Social o bé la justificació d'haver-ho demanat. Si són persones grans amb diagnostic de demència només caldrà d'aportar informe mèdic del metge de capçalera.
 
El termini de presentació de sol·licitud per aquest 2023 ja està tancat.
 
 
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 4 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles inactives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.