CISTELLA.png

Carta de Serveis

El Servei de transport adaptat 茅s un servei que t茅 com a finalitat facilitar el transport a les persones discapacitades i/o amb depend猫ncia que presenten problemes de mobilitat perqu猫 puguin accedir als serveis socials d鈥檃tenci贸 especialitzada, o aquells altres que els permetin garantir o afavorir la seva integraci贸 a l'entorn. 

Es podr脿n presentar les sol路licitud vint dies naturals comptadors a partir de l鈥檈ndem脿 de la publicaci贸 d鈥檃questes bases al Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Girona.
 
Documentaci贸 a presentar amb la Sol路licitud Individual: 
 
- Fotoc貌pia del DNI del signant de la sol路licitud i, si actua en representaci贸 d鈥檃ltri, documentaci贸 acreditativa de la seva representaci贸.
- Fitxa d鈥檃lta de creditor, en el cas de primera petici贸, o en cas de modificaci贸 de dades, (annex 3)
- Declaraci贸 responsable d'estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social (annex 8)
- Certificat de reconeixement de discapacitat em猫s per la Direcci贸 General de Protecci贸 Social o b茅 el document de sol路licitud de l鈥檈smentat certificat, o el document de reconeixent del grau de depend猫ncia, o en el cas que encara no es tingui un grau reconegut la sol路licitud de valoraci贸 de grau de depend猫ncia.
- La documentaci贸 justificativa necess脿ria per a la valoraci贸 dels criteris establerts a la Base 8.2 per a l'avaluaci贸 de les subvencions amb el pressupost detallat de les despeses de l鈥檃ctivitat o projecte proposat i del seu finan莽ament, d鈥檃cord amb els models establerts pel Consell Comarcal de l鈥橝lt Empord脿:
Certificat anual d鈥檃ssist猫ncia al centre
鈥 Certificat de conviv猫ncia, o l鈥檃utoritzaci贸 per tal que el Consell Comarcal de l鈥橝lt Empord脿 pugui consultar el Padr贸 Municipal d鈥檋abitants del municipi corresponent.
Darrera Declaraci贸 de Renda o Certificat d鈥橧mposicions de la persona sol路licitant
 
Documentaci贸 a presentar amb la Sol路licitud Col路lectiva: 
  
- Mem貌ria explicativa, amb el pressupost detallat de les despeses de l鈥檃ctivitat i del seu finan莽ament.
- En el cas de les entitats sense 脿nim de lucre, el NIF, aix铆 com la c貌pia dels estatuts de l鈥檈ntitat, degudament inscrits en el registre corresponent.
- C貌pia del DNI del representant legal de l鈥檈ntitat (nom茅s en el cas que hi concorri per primera vegada o hagi canviat).
- Certificat de l鈥檃cta de nomenament del representant legal de l鈥檈ntitat (nom茅s en el cas que hi concorri per primera vegada o hagi sofert alguna variaci贸 respecte l鈥檃nterior).
- Fitxa d鈥檃lta de creditor, en el cas de primera petici贸, o en cas de modificaci贸 de dades (annex 3)
- Declaraci贸 Jurada del conductor (annex 4)
- Certificat que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenci贸, que el beneficiari est脿 al corrent de les obligacions tribut脿ries i de la Seguretat Social, i que no est脿 sotm猫s a les prohibicions per obtenir aquesta condici贸.
- Documentaci贸 de les persones transportades que acrediti que disposen de certificat de reconeixement de discapacitat em猫s Direcci贸 General de Protecci贸 Social o b茅 la justificaci贸 d'haver-ho demanat. Si s贸n persones grans amb diagnostic de dem猫ncia nom茅s caldr脿 d'aportar informe m猫dic del metge de cap莽alera.
 
El termini de presentaci贸 de sol路licitud 茅s fins el dia 15 de setembre de 2022
 
 
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

R脿tio: 4 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles inactives
 
Aquesta web utilitza cookies t猫cniques i anal铆tiques (pr貌pies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o b茅 rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a m茅s informaci贸 pot consultar la Pol铆tica de Cookies.