MOLLET.png

Carta de Serveis

El Servei de transport adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport a les persones discapacitades i/o amb dependència que presenten problemes de mobilitat perquè puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada, o aquells altres que els permetin garantir o afavorir la seva integració a l'entorn. 

Es podràn presentar les sol·licitud vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
 
Documentació a presentar amb la Sol·licitud Individual: 
 
- Fotocòpia del DNI del signant de la sol·licitud i, si actua en representació d’altri, documentació acreditativa de la seva representació.
- Fitxa d’alta de creditor,  (annex 3)
- Declaració responsable d'estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social (annex 8)
- Certificat de reconeixement de discapacitat emès per la Direcció General de Protecció Social o bé el document de sol·licitud de l’esmentat certificat, o el document de reconeixent del grau de dependència, o en el cas que encara no es tingui un grau reconegut la sol·licitud de valoració de grau de dependència.
- La documentació justificativa necessària per a la valoració dels criteris establerts a la Base 8.2 per a l'avaluació de les subvencions amb el pressupost detallat de les despeses de l’activitat o projecte proposat i del seu finançament, d’acord amb els models establerts pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà:
Certificat anual d’assistència al centre
• Certificat de convivència, o l’autorització per tal que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà pugui consultar el Padró Municipal d’habitants del municipi corresponent.
Darrera Declaració de Renda o Certificat d’Imposicions de la persona sol·licitant
 
Documentació a presentar amb la Sol·licitud Col·lectiva: 
  
- Memòria explicativa, amb el pressupost detallat de les despeses de l’activitat i del seu finançament.
- En el cas de les entitats sense ànim de lucre, el NIF, així com la còpia dels estatuts de l’entitat, degudament inscrits en el registre corresponent.
- Còpia del DNI del representant legal de l’entitat (només en el cas que hi concorri per primera vegada o hagi canviat).
- Certificat de l’acta de nomenament del representant legal de l’entitat (només en el cas que hi concorri per primera vegada o hagi sofert alguna variació respecte l’anterior).
- Fitxa d’alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de modificació de dades (annex 3)
- Declaració Jurada del conductor (annex 4)
- Certificat que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició.
- Documentació de les persones transportades que acrediti que disposen de certificat de reconeixement de discapacitat emès Direcció General de Protecció Social o bé la justificació d'haver-ho demanat. Si són persones grans amb diagnostic de demència només caldrà d'aportar informe mèdic del metge de capçalera.
 
PENDENT - El termini de presentació de sol·licitud per aquest 2024.
 
 
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 4 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles inactives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.