BASCARA.png

Carta de Serveis

El Servei de transport adaptat 茅s un servei que t茅 com a finalitat facilitar el transport a les persones discapacitades i/o amb depend猫ncia que presenten problemes de mobilitat perqu猫 puguin accedir als serveis socials d鈥檃tenci贸 especialitzada, o aquells altres que els permetin garantir o afavorir la seva integraci贸 a l'entorn. 

Es podr脿n presentar les sol路licitud vint dies naturals comptadors a partir de l鈥檈ndem脿 de la publicaci贸 d鈥檃questes bases al Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Girona.
 
Documentaci贸 a presentar amb la Sol路licitud Individual: 
 
- Fotoc貌pia del DNI del signant de la sol路licitud i, si actua en representaci贸 d鈥檃ltri, documentaci贸 acreditativa de la seva representaci贸.
- Fitxa d鈥檃lta de creditor, en el cas de primera petici贸, o en cas de modificaci贸 de dades, (annex 3)
- Declaraci贸 responsable d'estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social (annex 8)
- Certificat de reconeixement de discapacitat em猫s per la Direcci贸 General de Protecci贸 Social o b茅 el document de sol路licitud de l鈥檈smentat certificat, o el document de reconeixent del grau de depend猫ncia, o en el cas que encara no es tingui un grau reconegut la sol路licitud de valoraci贸 de grau de depend猫ncia.
- La documentaci贸 justificativa necess脿ria per a la valoraci贸 dels criteris establerts a la Base 8.2 per a l'avaluaci贸 de les subvencions amb el pressupost detallat de les despeses de l鈥檃ctivitat o projecte proposat i del seu finan莽ament, d鈥檃cord amb els models establerts pel Consell Comarcal de l鈥橝lt Empord脿:
Certificat anual d鈥檃ssist猫ncia al centre
鈥 Certificat de conviv猫ncia, o l鈥檃utoritzaci贸 per tal que el Consell Comarcal de l鈥橝lt Empord脿 pugui consultar el Padr贸 Municipal d鈥檋abitants del municipi corresponent.
Darrera Declaraci贸 de Renda o Certificat d鈥橧mposicions de la persona sol路licitant
 
Documentaci贸 a presentar amb la Sol路licitud Col路lectiva: 
  
- Mem貌ria explicativa, amb el pressupost detallat de les despeses de l鈥檃ctivitat i del seu finan莽ament.
- En el cas de les entitats sense 脿nim de lucre, el NIF, aix铆 com la c貌pia dels estatuts de l鈥檈ntitat, degudament inscrits en el registre corresponent.
- C貌pia del DNI del representant legal de l鈥檈ntitat (nom茅s en el cas que hi concorri per primera vegada o hagi canviat).
- Certificat de l鈥檃cta de nomenament del representant legal de l鈥檈ntitat (nom茅s en el cas que hi concorri per primera vegada o hagi sofert alguna variaci贸 respecte l鈥檃nterior).
- Fitxa d鈥檃lta de creditor, en el cas de primera petici贸, o en cas de modificaci贸 de dades (annex 3)
- Declaraci贸 Jurada del conductor (annex 4)
- Certificat que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenci贸, que el beneficiari est脿 al corrent de les obligacions tribut脿ries i de la Seguretat Social, i que no est脿 sotm猫s a les prohibicions per obtenir aquesta condici贸.
- Documentaci贸 de les persones transportades que acrediti que disposen de certificat de reconeixement de discapacitat em猫s Direcci贸 General de Protecci贸 Social o b茅 la justificaci贸 d'haver-ho demanat. Si s贸n persones grans amb diagnostic de dem猫ncia nom茅s caldr脿 d'aportar informe m猫dic del metge de cap莽alera.
 
El termini de presentaci贸 de sol路licitud 茅s fins el dia ( pendent )
 
 
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

R脿tio: 4 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles inactives
 
Aquesta web utilitza cookies t猫cniques i anal铆tiques (pr貌pies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o b茅 rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a m茅s informaci贸 pot consultar la Pol铆tica de Cookies.