BORRASSA.png

Carta de Serveis

El Codi de Consum de Catalunya estableix que la resoluci贸 extrajudicial dels conflictes derivats d鈥檜na relaci贸 de consum es canalitzar脿 principalment per la mediaci贸 i l鈥檃rbitratge de consum. La regulaci贸 del procediment de consum la trobem en el Decret 98/2014 de 8 de juliol,  sobre el procediment de mediaci贸 en les relacions de consum i el Decret 261/2019, de 10 de desembre, de modificaci贸 del Decret 98/2014.

 

1. En qu猫 consisteix la mediaci贸? 

D鈥檃cord amb l鈥檃rticle 2 del Decret 98/2014 de 8 de juliol, sobre el procediment de mediaci贸 en les relacions de consum, la mediaci贸 de consum 茅s un procediment voluntari de resoluci贸 extrajudicial de conflictes mitjan莽ant el qual les persones consumidores i els empresaris o empres脿ries promouen l鈥檕btenci贸 d鈥檜na soluci贸 consensuada a un conflicte, amb la intervenci贸 d鈥檜na persona mediadora formada en mediaci贸 que actua de manera imparcial, experta i neutral.

Anar a inici de pgina

 

2. Principis de la mediaci贸 

L鈥檃rticle 132-2 de la Llei 22/2010 del 20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya i el Decret 98/2014 de 8 de juliol sobre el procediment de mediaci贸 en les relacions de consum (arts. 5 al 10)  estableixen que els principis de la mediaci贸 son la voluntarietat, la imparcialitat, la confidencialitat i la bona fe, la universalitat , la territorialitat i la transpar猫ncia.

D鈥檃cord amb el principi de voluntarietat les parts s贸n lliures d鈥檃collir-se a la mediaci贸 i de desistir-ne en qualsevol moment.

D鈥檃cord amb el principi d鈥檌mparcialitat i neutralitat la persona mediadora t茅 el deure d鈥櫭﹕ser imparcial, i, en conseq眉猫ncia, ha d鈥檃judar els participants a assolir els acords pertinents sense imposar cap soluci贸 ni mesura concreta. Si en un moment determinat hi ha un conflicte d鈥檌nteressos entre les parts i la persona mediadora, aquesta ha de declinar la intervenci贸.

D鈥檃cord amb el principi de confidencialitat, la persona mediadora i les parts tenen l鈥檕bligaci贸 de no desvelar les informacions que coneguin com a conseq眉猫ncia del procediment de mediaci贸. Les actes i els documents que s鈥檈laborin durant el proc茅s tenen el car脿cter de reservat. En compliment d鈥檃quest deure, les parts es comprometen a mantenir-ne el secret i, per tant, renuncien a proposar la persona mediadora com a testimoni en algun procediment que afecti l鈥檕bjecte de la reclamaci贸. D鈥檃ltra banda, la persona mediadora tamb茅 ha de renunciar a actuar com a perita en els mateixos casos. Les parts, de manera expressa i per escrit, poden dispensar del deure de confidencialitat a la persona mediadora.

D鈥檃cord amb el principi  de la bona fe la persona mediadora i les parts han d鈥檃ctuar d鈥檃cord amb les exig猫ncies de la bona fe.

D鈥檃cord amb el principi d鈥檜niversalitat, la compet猫ncia de les administracions p煤bliques catalanes per a dur a terme la mediaci贸 s鈥檈st茅n a qualsevol assumpte que afecti les persones consumidores, amb les excepcions establertes per les lleis.

D鈥檃cord amb el principi de territorialitat les entitats acreditades han d鈥檃justar-se al previst en aquest Decret sempre que els fets s鈥檋agin produ茂t en territori de Catalunya o b茅 una de les parts hi tingui el seu domicili, sens perjudici de la seva aplicabilitat en el cas de conflictes transfronterers.

D鈥檃cord amb el principi de transpar猫ncia cal que les parts en conflicte, abans d鈥檌niciar el procediment, rebin tota la informaci贸 necess脿ria per prendre una decisi贸 amb coneixement de causa.

Anar a inici de pgina

 

3. Requisits de la mediaci贸 de consum  

3.1. Objecte de la mediaci贸 de consum   

L鈥檃rticle 3 del Decret 98/2014 de 8 de juliol sobre el procediment de mediaci贸 en les relacions de consum estableix que nom茅s poden ser objecte de la mediaci贸 de consum els conflictes derivats d鈥檜na relaci贸 de consum i que recaiguin sobre mat猫ries de lliure disposici贸 de les parts.
D鈥檃cord amb l鈥檃rticle 111-2 de la Llei 22/2010 del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, s鈥檈nt茅n per relaci贸 de consum qualsevol relaci贸 establerta entre, d鈥檜na banda, empresaris o empres脿ries, intermediaris o intermedi脿ries o l鈥橝dministraci贸 com a prestadora de b茅ns i serveis i, d鈥檃ltra banda, les persones consumidores. Aquesta relaci贸 compr猫n la informaci贸, l鈥檕ferta, la promoci贸, la publicitat, la comercialitzaci贸, la utilitzaci贸, la venda i el subministrament de b茅ns i serveis, i tamb茅 les obligacions que en derivin.

Anar a inici de pgina

 

3.2. La legitimaci贸 activa i passiva   

L鈥檃rticle 13 del Decret 98/2014 de 8 de juliol, sobre el procediment de mediaci贸 en les relacions de consum, estableix que :

    • La legitimaci贸 per formular una petici贸 d鈥檌nici d鈥檜n procediment de mediaci贸 correspon a les persones consumidores o b茅 als seus representants o les seves representants. L鈥檃rticle 111-2 de la Llei 22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, defineix a les persones consumidores i usu脿ries com les persones f铆siques o jur铆diques que actuen en el marc de les relacions de consum en un 脿mbit ali猫 a una activitat empresarial o professional. Tamb茅 tenen aquesta consideraci贸 els socis o s貌cies cooperativistes en les relacions de consum amb la cooperativa.
    • La legitimaci贸 de la persona consumidora s'est茅n a aquelles relacions de consum en les quals ha estat part.

L鈥檃ltra part del procediment ha de ser l鈥檈mpresa o el o la representant que ha intervingut en la relaci贸 de consum objecte de controv猫rsia.

Anar a inici de pgina

 

3.3. Quins organismes  poden fer una mediaci贸 de consum 

D鈥檃cord amb l鈥檃rticle 2.2 del Decret 98/2014 de 8 de juliol sobre el procediment de mediaci贸 en les relacions de consum, les entitats acreditades per dur a terme les mediacions de consum s贸n els serveis p煤blics de consum, les organitzacions de persones consumidores, les associacions i els col路legis professionals, aix铆 com d'altres entitats que rebin l鈥檃creditaci贸 mitjan莽ant una norma amb rang de llei.

Els serveis p煤blics de consum han de rebre, gestionar i resoldre les queixes i reclamacions, com a m铆nim, de les persones consumidores domiciliades en llur demarcaci贸 territorial, dur a terme la mediaci贸 i, si escau, adre莽ar-les al sistema arbitral de consum. Tamb茅 ho poden fer respecte a les queixes i reclamacions referents a establiments radicats en llur 脿mbit territorial. D鈥檃cord amb el principi de proximitat 茅s competent, en primer lloc, el servei p煤blic de consum del municipi on estigui domiciliada la persona consumidora. Si al municipi no hi ha cap oficina, n鈥櫭﹕ competent l鈥檕ficina supramunicipal que correspongui i, si no n鈥檋i ha, la d鈥櫭爉bit de Catalunya.    Aix铆 mateix, la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, reconeix com a una de les funcions de les Organitzacions de persones consumidores la gesti贸 dels conflictes en mat猫ria de consum, especialment per mitj脿 de la mediaci贸.   L鈥檃rticle 4 del Reial Decret 636/93, de 3 de maig, pel qual es regula el sistema arbitral de consum, estableix les funcions de les Juntes Arbitrals de Consum. Entre aquestes funcions els correspon les de realitzar actuacions de mediaci贸 respecte de les controv猫rsies derivades de les queixes o reclamacions de persones consumidores i usu脿ries.  

Per tant es reconeix a les Juntes Arbitrals de Consum l鈥檈xercici de funcions de mediaci贸 en mat猫ria de consum, la qual cosa 茅s aplicable, en conseq眉猫ncia, a les controv猫rsies que es produeixin en qualsevol sector de l鈥檃ctivitat econ貌mica quan, per la compra d鈥檜n producte o la contractaci贸 d鈥檜n servei, sorgeixin difer猫ncies entre la persona consumidora i l鈥檈mpresa amb la que hagi contractat.

Els Centres Europeus dels Consumidors  realitzen la mediaci贸 en el cas que el conflicte sorgeixi com a conseq眉猫ncia de la compra d鈥檜n producte o un servei entre persones consumidores i empresaris o empres脿ries de diferents estats de la Uni贸 Europea.

Obligacions de les entitats acreditades:

D鈥檃cord amb l鈥檃rticle 4 del Decret 98/2014 de 8 de juliol, sobre el procediment de mediaci贸 en les relacions de consum, les entitats acreditades han de complir amb els deures seg眉ents:

a) Mantenir un lloc web actualitzat que faciliti a les parts un acc茅s senzill a la informaci贸 a qu猫 es refereix l鈥檃rticle 10.2 i que permeti les persones consumidores presentar telem脿ticament una reclamaci贸 juntament amb els documents justificatius necessaris. b) Permetre les persones consumidores que presentin les reclamacions per mitjans no telem脿tics. c) Fer possible l鈥檌ntercanvi d鈥檌nformaci贸 entre les parts per via electr貌nica o, si s鈥檈scau, per correu ordinari. d) Adoptar les mesures necess脿ries per garantir que el tractament de les dades personals compleix les normes sobre protecci贸 de dades personals establertes per la legislaci贸 vigent.

D鈥檃cord amb l鈥檃rticle 10.2 del Decret 98/2014 de 8 de juliol sobre el procediment de mediaci贸 en les relacions de consum les entitats acreditades han d鈥檌ncloure com a m铆nim en el seu lloc web la informaci贸 seg眉ent:

a) La seva adre莽a postal i la de correu electr貌nic. b) La seva acreditaci贸. c) La identificaci贸 de les persones mediadores, el m猫tode emprat per al seu nomenament i la durada del nomenament. d) La seva participaci贸, si s鈥檈scau, en xarxes d鈥檈ntitats de resoluci贸 alternativa de litigis transfronterers. e) Els tipus de litigis que entren dins el seu 脿mbit de compet猫ncia i, si escau, el llindar que sigui aplicable per entrar a con猫ixer-ne. f) Les causes de no admissi贸 a tr脿mit de la sol路licitud de mediaci贸 previstes a l鈥檃rticle 17. g) Els requisits previs que cal complir abans de presentar la sol路licitud de mediaci贸, especialment, la necessitat de formular la reclamaci贸 pr猫via a l鈥檈mpresari o empres脿ria. h) La no obligatorietat de ser assistides per un/a lletrat/da o assessor/a jur铆dic/a, de la possibilitat de sol路licitar assessorament independent i de ser representades o assistides per tercers en qualsevol fase del procediment. i) El procediment de mediaci贸, les normes del procediment, la seva durada mitjana, la possibilitat de desistir-ne en qualsevol moment i els efectes que la mediaci贸  comporta, incloses les sancions  per incompliment de l鈥檃cord. j) Les lleng眉es en les que es poden presentar les sol路licituds de mediaci贸 i en les quals es desenvolupar脿 el procediment. k) Els costos que han d鈥檃ssumir les parts.

Altre informaci贸 que tamb茅 hauran d鈥檌ncloure:

a) El nombre de sol路licituds de mediaci贸 rebudes i els tipus de controv猫rsies amb que es relacionen. b) Els problemes sistem脿tics o significatius que s鈥檈sdevinguin amb freq眉猫ncia i originin controv猫rsies  entre persones consumidores i empreses. Aquesta informaci贸 es pot acompanyar de recomanacions indicatives de la manera d鈥檈vitar o resoldre aquests problemes en el futur. c) La proporci贸 de sol路licituds no admeses i el percentatge dels motius de no admissi贸.

Anar a inici de pgina

 

 4. Requisits de la sol路licitud d'inici del procediment  de mediaci贸

D鈥檃cord amb l鈥檃rticle 15.2 del Decret 98/2014 de 8 de juliol sobre el procediment de mediaci贸 en les relacions de consum la sol路licitud d鈥檌nici del procediment de mediaci贸 s鈥檋an de fer constar les dades seg眉ents:

a) Nom, cognoms, NIF, DNI o passaport, domicili complet, tel猫fon o adre莽a de correu electr貌nic de la persona consumidora. Si actua a trav茅s d鈥檜n o d'una representant, tamb茅 s鈥檋an de fer constar les mateixes dades d鈥檃quest o aquesta. b) Ra贸 social, domicili complet de l鈥檈mpresari o empres脿ria que ha participat en la relaci贸 de consum.. Si es coneix s鈥檋a d鈥檌ndicar el NIF, establiment on s鈥檋a realitzat la relaci贸 de consum, p脿gina web i adre莽a de correu electr貌nic. c) Exposici贸 dels fets que han originat la controv猫rsia en la relaci贸 de consum. d) La petici贸 concreta que formula la persona consumidora. e) Relaci贸 de la documentaci贸 aportada que acrediti l鈥檈xist猫ncia de la relaci贸 de consum, aix铆 com qualsevol prova que la persona consumidora aporti relacionada amb els fets exposats. f) Data i signatura de la persona consumidora o del seu o la seva representant. g) Justificaci贸 que acrediti haver presentat la reclamaci贸 pr猫via a l鈥檈mpresa.

脡s requisit per presentar la sol路licitud d鈥檌nici del procediment de mediaci贸 que la persona consumidora hagi presentat reclamaci贸 pr猫via a l鈥檈mpresa amb qui ha tingut la relaci贸 de consum. Pot presentar la sol路licitud un cop transcorregut un mes sense obtenir-ne resposta o si aquesta no at茅n les seves pretensions.

Des de que s鈥檋a presentat la reclamaci贸 pr猫via a l鈥檈mpresa i es presenta la sol路licitud d鈥檌nici del procediment de mediaci贸 no pot haver passat m茅s d鈥檜n any.

En cas que manqu茅s algun del requisits de la sol路licitud es donar脿 un termini de 10 dies a la persona consumidora per a la millora o esmena de la sol路licitud, amb l鈥檃dvertiment que si no ho fa es considerar脿 que desisteix de la seva petici贸. En certs casos, el mediador o la mediadora pot considerar que 茅s necessari una ampliaci贸 del termini.

Anar a inici de pgina 

 

5. Causes de no admissi贸 de la sol路licitud 

D鈥檃cord amb l鈥檃rticle 17 del Decret 98/2014 de 8 de juliol sobre el procediment de mediaci贸 en les relacions de consum, l鈥檈ntitat acreditada no ha d鈥檃dmetre la sol路licitud quan concorri qualsevol de les causes seg眉ents:

a) Que els fets no puguin ser objecte de la mediaci贸 de consum. b) Que el litigi sigui fr铆vol o vexatori. c) Que la persona consumidora presenti la reclamaci贸 davant de l鈥檈ntitat acreditada en un termini superior a un any des de la data en qu猫 va presentar la reclamaci贸 a l鈥檈mpresa. d) Que una altra entitat de resoluci贸 alternativa o un 貌rgan jurisdiccional estigui examinant o ja s鈥檋agi pronunciat sobre la resoluci贸 de la controv猫rsia. e) Que es tracti d鈥檜n fet el qual ja hagi esta objecte de mediaci贸.

La no admissi贸 s鈥檋a de comunicar en un termini de 2 mesos des de la presentaci贸 de la sol路licitud.

Anar a inici de pgina

 

6. La persona mediadora

L鈥檈ntitat acreditada nomenar脿 a la persona mediadora entre les adscrites a la seva organitzaci贸 i ho notificar脿 a les parts interessades en el termini m脿xim de dos mesos des de la presentaci贸 de la sol路licitud.

Abstenci贸 i recusaci贸 de la persona mediadora

En cas de conflicte d鈥檌nteressos , vincle de parentiu per consanguinitat fins al quart grau o afinitat fins al segon grau, o amistat 铆ntima o enemistat manifesta entre la persona mediadora i una de les parts , la persona mediadora n鈥檋a de declinar la designaci贸.

Tampoc pot actuar com a mediador/a la persona que professionalment ha intervingut en defensa dels interessos d鈥檜na de les parts en contra de l鈥檃ltra.

En cas que es doni algun d鈥檃quests sup貌sits i la persona mediadora no s鈥檃bstingui, la part, pot recusar-ne el nomenament  d鈥檃cord amb el previst a la legislaci贸 sobre el r猫gim jur铆dic de les administracions p煤bliques i del procediment administratiu com煤.

En cas de recusaci贸 o abstenci贸 l鈥檈ntitat acreditada haur脿 de nomenar una nova persona mediadora.

Anar a inici de pgina

 

6.1 Obligacions de la persona mediadora

D鈥檃cord amb l鈥檃rticle 11 del Decret 98/2014 de 8 de juliol sobre el procediment de mediaci贸 en les relacions de consum la persona mediadora:

- Ha de facilitar el di脿leg , promoure la comprensi贸 entre les parts i ajudar a cercar solucions al conflicte. - Ha de vetllar per que les parts prenguin les seves pr貌pies decisions i tinguin la informaci贸 i assessorament  suficients per arribar a assolir acords d鈥檜na manera lliure i conscient. - Ha d鈥檌nformar adequadament les parts sobre les vies alternatives de resoluci贸 del conflicte, en cas de finalitzaci贸 del procediment de mediaci贸, sense que s鈥檋agi arribat a un acord.

Anar a inici de pgina

 

6.2 Funcions de la persona mediadora

D鈥檃cord amb l鈥檃rticle 12 del Decret 98/2014 de 8 de juliol sobre el procediment de mediaci贸 en les relacions de consum

- La persona mediadora ha d鈥檃judar a les parts a arribar per si mateixes a una soluci贸 satisfact貌ria del conflicte. Amb aquesta finalitat la persona mediadora podr脿: o Convocar les parts quan escaigui. o Vetllar perqu猫 les parts tinguin l鈥檃ssessorament suficient per assolir els acord d鈥檜na manera lliure i conscient. o Adoptar les mesures que consideri adequades per a la gesti贸 del procediment de mediaci贸. o Finalitzar el procediment de mediaci贸, justificadament, si considera que no es pot resoldre el conflicte mitjan莽ant aquesta via.

Anar a inici de pgina

 

7. El proc茅s de mediaci贸

Trasllat de la Sol路licitud

Un cop admesa la sol路licitud se n鈥檋a de donar trasllat a l鈥檈mpresa que ha intervingut en  la relaci贸 de consum. Aquesta disposa de 30 dies per a manifestar l鈥檃cceptaci贸 o no del procediment de mediaci贸, formular la proposta que consideri adients o b茅 presentar les al路legacions que consideri convenients sobre els fets plantejats per la persona consumidora.

Si l鈥檈mpresa no accepta el procediment, la persona mediadora ho ha de fer constar, arxivar la reclamaci贸 i notificar-ho a les parts. Si l鈥檈mpresa no contesta transcorregut el termini de 30 dies, s鈥檈ntendr脿 que no accepta i s'arxivar脿 la reclamaci贸.

Forma de la mediaci贸

La persona mediadora escollir脿 el mitj脿 m茅s adient , tenint en compte les circumstancies cada cas, per a dur a terme el procediment de mediaci贸.

La mediaci贸 pot ser presencial, telem脿tica, telef貌nica o per correu postal, segons les circumst脿ncies de cada cas.

En cas que la mediaci贸 sigui presencial s鈥檋a de comunicar a les parts el dia, hora i lloc on es dur脿 a terme el procediment de mediaci贸. La persona mediadora informar脿 a les parts sobre les caracter铆stiques del procediment i les escoltar脿 per tal d鈥檃judar-les a arribar a un acord per resoldre la controv猫rsia de manera objectiva, independent i imparcial. Si alguna de les parts no compareix a la cita de manera injustificada, la persona mediadora ho far脿 constar i arxivar脿 les actuacions per no acceptaci贸 de la mediaci贸.

Les reclamacions que no superin els 300 鈧 es desenvoluparan preferentment per mitjans telem脿tics a no ser que alguna de les parts no tingui acc茅s a algun d鈥檃quests mitjans o s鈥檕posi expressament a la seva utilitzaci贸.

En un mateix procediment de mediaci贸 es poden alternar diferents mitjans.

Actuacions mediadores entre les parts

Les propostes o al路legacions que formuli l鈥檈mpresari o empres脿ria es traslladaran a la persona consumidora per tal que en un termini de 10 dies formuli les al路legacions que consideri oportunes, amb l鈥檃dvertiment que en cas de no dir res s鈥檈ntendr脿 que accepta la proposta feta per l鈥檈mpresari o empres脿ria.

Si la persona consumidora presenta al路legacions es traslladaran a l鈥檈mpresa per tal que manifesti el que consideri oport煤 en un termini de 10 dies, amb l鈥檃dvertiment, que en cas de no dir res s鈥檈ntendr脿 que accepta la proposta de la persona consumidora.

Fetes les al路legacions, si no 茅s possible arribar a un acord entre les parts, la persona mediadora ho far脿 constar a la corresponent acta i arxivar脿 les actuacions.

Si la persona consumidora sol路licita l鈥檃rbitratge i l鈥檈mpresari o empres脿ria estan adherits al sistema arbitral de consum, la persona mediadora ha de donar trasllat de les actuacions a la junta arbitral competent.

Coincid猫ncia de procediments de mediaci贸

Si en el transcurs de la mediaci贸 es t茅 coneixement que s鈥檈st脿 duent a terme un altre procediment de mediaci贸 pels mateixos fets , amb identitat de les parts, s鈥檋a de continuar el procediment mitjan莽ant l鈥檈ntitat que acordin les parts. En cas de manca d鈥檃cord, ha de continuar el procediment l鈥檈ntitat on s鈥檋agu茅s formulat la sol路licitud en primer lloc.

Durada del procediment

T茅 una durada m脿xima de tres mesos des que es notifica l鈥檃cord d鈥檌nici. Aquest termini  pot ser ampliat de manera justificada per la persona mediadora, que ho haur脿 de comunicar a les parts. L鈥檃mpliaci贸 de termini no pot excedir de 6 mesos.

Els acords

Els acords poden fer refer猫ncia a tots o a part dels aspectes sotmesos a mediaci贸.

Si qualsevol de les parts ho sol路licita, la persona mediadora ha de redactar l鈥檃cord en una acta que ha d鈥櫭﹕ser signada per la persona mediadora i les parts a les quals se n鈥檋a de lliurar c貌pia.

L鈥檃cta de l鈥檃cord contindr脿:

  • Nom de les parts.
  • Domicili, lloc i data en qu猫 es subscriu l鈥檃cord.
  • Obligacions que cada part assumeix.
  • Indicaci贸 que s鈥檋a seguit el procediment de mediaci贸 de consum establert al Decret 98/2014 de 8 de juliol, sobre el procediment de mediaci贸 en les relacions de consum, amb indicaci贸 de la persona mediadora i de l鈥檈ntitat acreditada que ha intervingut.

Els acords de mediaci贸 de consum s贸n vinculants i executius d鈥檃cord amb la normativa vigent sobre la mediaci贸.

Finalitzaci贸 del procediment

El procediment de mediaci贸 finalitza per:

1 Acord de les parts. 2 Manca d鈥檃cord de les parts. 3 No localitzaci贸 de qualsevol de les parts. 4 Desistiment de qualsevol de les parts. 5 En cas de mediaci贸 presencial, la manca de compareixen莽a sense justificaci贸 d鈥檃lguna de les parts. 6 Transcurs del termini de tres mesos establert en l鈥檃rticle 28 del Decret 98/2014 de 8 de juliol sobre el procediment de mediaci贸 en les relacions de consum. 7 Per  resoluci贸 motivada de la persona mediadora, si considera que ateses les circumst脿ncies, no 茅s possible arribar a un acord.

L鈥檃cta que finalitza el procediment i l鈥檃rxivament s鈥檋a de notificar a les parts en un termini de 10 dies des que s鈥檋a adoptat, fent-hi constar el motiu de finalitzaci贸.

 

Cost del procediment de mediaci贸

Les entitats acreditades que duen a terme el procediment de mediaci贸 de consum poden establir un preu per a l鈥檈xercici de l鈥檃ctivitat mediadora que, en cap cas, pot tenir car脿cter dissuasori per a les parts.

L鈥檌mport, la forma de pagament, els subjectes obligats i les excepcions, s鈥檋an de desenvolupar d鈥檃cord  amb la normativa vigent.

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

R脿tio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Lloc de prestaci贸

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088
Fax. 972505681
correu electr貌nic

Horari d'atenci贸:
Dilluns, Dimecres i Dijous
De 9h a 13.30h.

Aquesta web utilitza cookies t猫cniques i anal铆tiques (pr貌pies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o b茅 rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a m茅s informaci贸 pot consultar la Pol铆tica de Cookies.