BORRASSA.png

Carta de Serveis

Definició i classificació dels residus sanitaris

La gestió dels residus hospitalaris queda regulada pel Decret 27/1999, de 9 de febrer de la gestió dels residus sanitaris (aquesta normativa deroga els Decrets 300/1992 i 71/1994).

Els residus sanitaris es classifiquen en funció del grau de perillositat en els següents grups:

  • Grup I. Agrupa els residus assimilables a residus municipals (embalatges, paper i cartró, residus de la cuina, etc.). La gestió d’aquests residus és la mateixa que la dels residus municipals ordinaris, i per tant la recollida es pot incloure dins el servei municipal de recollida de deixalles.
  • Grup II. Agrupa els residus sanitaris no específics, fonamentalment material sanitari d’un sòl ús (residus de les cures, sondes, gases, xeringues, etc.). Aquests residus cal recollir-los de manera separada als del Grup I, però poden ser gestionats com un residu assimilable a residu municipal.
  • Grup III. Agrupa els residus sanitaris específics o de risc (residus dels laboratoris, agulles, residus de certes patologies infeccioses, sang, etc.). Aquests residus es gestionen a través d’empreses especialitzades en la gestió dels residus sanitaris.
  • Grup IV. Agrupa els residus tipificats en normatives singulars, com són els residus contaminats químicament (citostàtics, plaques radiogràfiques, piles, etc.), i les restes anatòmiques humanes d’entitat. Aquests residus, per la seva perillositat, també reben un tractament específic.

La normativa vigent distingeix dos nivells diferents de gestió dels residus sanitaris: La gestió intracentre que controla el Departament de Sanitat i Seguretat Social, i la gestió extracentre que controla l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Així s’estableix que la gestió dels residus sanitaris correspon a la Generalitat, sens perjudici de les competències de les entitats locals. Concretament els Ajuntaments han d’assegurar que la recollida, el transport i la gestió dels residus sanitaris considerats com a municipals s’efectuï de manera correcta.

 

Anàlisi de la gestió actual

Pel que fa a la gestió dels residus sanitaris, varia segons la tipologia d’aquest. La recollida ha d’anar a càrrec d’una empresa autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya. Els residus sanitaris tipus I i II es tracten com a residus assimilables a municipals i van a centres de deposició de residus municipals, excepte els cadàvers dels animals d’experimentació que van a una planta incineradora específica. Els residus de tipus III reben un tractament especial, són esterilitzats i triturats. I finalment els residus de tipus IV són incinerats en instal·lacions per a residus especials.

Tal i com es pot observar en la taula 3.5.29 del capítol anterior, l’empresa Sersall 95 és la única empresa autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya per transportar residus sanitaris (concretament del grup III ) a la comarca de l’Alt Empordà. Així mateix, no hi ha cap empresa autoritzada que gestioni residus sanitaris a la comarca.

Segons dades facilitades per l’Agència de Residus de Catalunya, a data 25 de febrer de 2009 hi ha a l’Alt Empordà 226 establiments inscrits a l’inventari de productors de residus sanitaris (hospitals, dentistes, centres veterinaris...), dels quals més de la meitat, 116 establiments, són de la ciutat de Figueres, 27 són de Roses, 14 de L’Escala, 13 de Castelló d’Empúries, 7 de Portbou, 7 de Llançà, 6 de La Jonquera, etc.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.