caenfrdees
ELPORT.png

Carta de Serveis

Què és?

La Renda Bàsica d’Emancipació és una prestació del Ministeri de la Vivienda adreçada als joves d’entre 22 i 30 anys (la prestació s'interromp quan es compleixen els 30 anys, s’han percebut 48 mensualitats o es deixa de complir algun dels requisits). És incompatible amb la Prestació permanent per al pagament del lloguerque atorga la Generalitat de Catalunya.

Novetats sobre la RBE

El Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, ha derogat aquest ajut. Això implica que des de l’1 de gener de 2012 no es pot sol·licitar. Ara bé, tal com estableix la norma esmentada, els beneficiaris que tinguin reconegut el dret a la renda bàsica d'emancipació continuaran amb l'esmentat dret.

En virtut de l’article 36 del Reial Decret-llei 20/2012, de 30 de juliol, les condicions establertes en la resolució del reconeixement del dret a la renda bàsica d’emancipació han estat modificades.
A partir d’agost de 2012, la quantia mensual de l’ajut serà de 147 euros.
Així mateix, els beneficiaris, la resolució dels quals s'hagi extingit per alguna de les causes establertes legalment, i que no haguessin esgotat anteriorment el període màxim previst, no podran reprendre el dret tot i acreditar el compliment actual dels requisits.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Què és ?

És un registre públic, administratiu que té com a finalitat proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial, així com les de facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

Té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles; i té una vigència de tres anys.

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en el Decret.

 
 Requisits dels sol·licitants

·Ser major d’edat o estar emancipat.

·Tenir necessitat d’habitatge , d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret.

·Residir en un municipi de Catalunya ; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya (hi ha de constar la data d’alta del padró)

·Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges.

·No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret.

·No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.

·Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

Documentació

Sol·licitud Registre Habitatges Protecció Oficial (Descarrega).

Documentació que s’ha d’adjuntar a la Sol·licitud (Descarrega).

Per més informació i inscripció online:

 Registre de sol·licitants d'habitatge protegit

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Què és?

Consisteix en un servei d’informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per fer front a la hipoteca, i que per aquest motiu estan en risc de perdre l’habitatge.

Des de l’Oficina Local d’Habitatge recollim la documentació que es deriva a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que s’ofereix a intercedir per la família amb dificultats de pagament davant l’entitat financera creditora per renegociar un nou acord que faci viable el pagament i el manteniment de la llar en l’habitatge, o la resolució no onerosa del contracte.

L’objectiu principal és evitar els desnonaments derivats dels impagaments dels préstecs hipotecaris

 A qui va dirigit?

A famílies hipotecades de l’habitatge que utilitzen com a habitatge habitual i permanent, i que no poden fer front al pagament del préstec hipotecari o preveuen que no hi podran fer front; així com avalistes de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu d’impagament, estiguin en risc de perdre el seu habitatge.

Què ofereix?

Informació sobre les responsabilitats en què incorres en cas d’impagament del teu préstec amb garantia hipotecària; també t’ofereix un mediador entre la família i l’entitat financera per intentar arribar a una estratègia vàlida per fer front al deute i evitar el desnonament.

Quina documentació necessito?

Amb la finalitat que puguem donar-vos cita prèvia amb Ofideute per tal que puguin avaluar la situació actual del retorn del préstec hipotecari, la capacitat de pagament de la llar i formular una proposta a l’entitat financera, és imprescindible que presenteu:

Documentació a aportar (PDF adjunt)

 

Per més informació:

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Documentacio OFIDEUTE.pdf)Documentació Ofideute[ ]363 kB
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Què és?

Es un ajut econòmic a fons perdut d’import entre 20 i 240€ mensuals per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial, amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere.

Aquesta prestació va dirigida a les persones que tenen concedida la prestació per al pagament del lloguer (prestació aprovada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya l'any 2011) poden gaudir-ne l'any en curs si continuen complint els requisits.

L'acreditació del compliment dels requisits es fa amb la presentació del model normalitzat de la sol·licitud i de la documentació corresponent requerida.

Aquesta prestació és incompatible amb la prestació de la Renda Bàsica d’Emancipació (RBE per a joves entre 22 i 30 anys) i amb les prestacions econòmiques d’especial urgència.

Terminis de presentació per l'any 2019: Del 21/01/2019 al 01/03/2019 (ambdòs inclosos)

Per més informació:

Agència de l'Habitatge de Catalunya

 

Ràtio: 2 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Què és?
La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres

Puc demanar-la per a qualsevol habitatge?

No, només serveix per a habitatges existents i que no hagin sofert un canvi en les dimensions o distribució interior. Quan es tracta d’un habitatge nou, o provinent d’una segregació, o un canvi d’ús, o que se li hagi fet una gran rehabilitació, cal demanar la cèdula de 1a ocupació, a tramitar als Serveis Territorials de l’Habitatge. 

És obligatori tenir la cèdula?

A partir de l’1 de gener de 2004 tots els habitatges han de disposar de la corres-ponent cèdula vigent. Les cèdules emeses abans de l’any 2004 caduquen als 10 anys; les emeses posteriorment tenen una vigència de 15 anys. 

Quan és necessària la cèdula?

Per llogar o vendre un habitatge és obligatori disposar de la cèdula d'habitabilitat; també s'exigeix per efectuar el canvi de titularitat en les companyies de serveis.

Quina documentació cal aportar per tramitar-la?

  • Certificat d'habitabilitat, segons model oficial, subscrit per un arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador.
  • Declaració responsable d’antiguitat de l’habitatge, segons model oficial.

Quin preu té la cèdula?

No hi ha una tarifa pels honoraris del tècnic que signa la sol·licitud, l’import pot variar entre 150 i 200 €. Pel tràmit de la sol·licitud, la Generalitat cobra una taxa de 19,65 €. 

Quin procediment es segueix?

  • La sol·licitud (signada pel tècnic i visada) es presenta a l’Oficina Municipal d’Habitatge.
  • Aquesta lliurarà la taxa i una còpia amb el registre d’entrada.
  • Es disposa de 45 dies per pagar la taxa a qualsevol oficina de "la Caixa".
  • En un termini de 15 dies, un tècnic municipal farà una inspecció a l’habitatge per verificar-ne l’habitabilitat (hi ha un 47% de sol·licituds incorrectes).
  • A les tres setmanes d’haver-se presentat la sol·licitud, la cèdula es podrà recollir a l’Oficina Municipal d’Habitatge, sempre que s’hagi pagat la taxa.  

Quan podré disposar de la nova cèdula?

Si no hi ha cap incidència i sempre havent pagat la taxa, la cèdula es concedeix a les tres setmanes d’haver-se sol·licitat.

L'horari d'atenció al públic és de 9:00h. a 14:00h. els dilluns, dimecres i divendres.

 

Per més informació:

Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació

Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
Lloc de prestació

c/ Nou 48
2a. Planta
17600 Figueres
Tel. 972677050
correu electrònic

Horari d'atenció:
De 9h a 14h.

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús.