ESPOLLA.png

Carta de Serveis

BASES REGULADORES DEL XXVII CONCURS DE FOTOGRAFIA I V A INSTAGRAM DEL PATRIMONI DE L’ALT EMPORDÀ (#pedrasecaccae)

1. OBJECTE

El concurs fotogràfic de Patrimoni ''Construccions de pedra seca a l’Alt Empordà '' consisteix en la publicació a la xarxa Instagram de fotografies amb l'etiqueta #pedrasecaccae i amb el nom del municipi o nucli on s'hagi pres la fotografia que ha de ser de la comarca de l'Alt Empordà.

El concurs es desenvolupa com a eina de sensibilització en el marc del patrimoni cultural de l'Alt Empordà i que organitza el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Es realitzarà la cinquena edició del concurs a Instagram.

2. TERMINI

El període del concurs serà de l’1 de maig al 30 de setembre de 2022 ambdós dies inclosos

No s'admetran a concurs fotografies publicades amb l'etiqueta #pedrasecaccae a la xarxa Instagram fora d'aquests terminis.

3. MARC DEL CONCURS

- Marc conceptual: El tema de les fotografies és el patrimoni cultural. El motiu de les fotografies del concurs d'enguany és ''Construccions de pedra seca a l’Alt Empordà '' de la comarca del l'Alt Empordà.

- Marc temporal: No s'admetran fotografies presentades amb posterioritat a la data de finalització dels terminis.

- Marc territorial: Les fotografies presentades amb l'etiqueta #pedrasecaccae han d'haver estat fetes en la comarca de l'Alt Empordà. Les fotografies s'han d'etiquetar amb l'etiqueta del projecte #pedrasecaccae i amb el nom del municipi on s'hagi pres la fotografia.

4. FORMA DE PARTICIPACIÓ

Per participar en el concurs s'ha de tenir un compte a la xarxa social Instagram amb un perfil públic, i s'han de respectar les condicions d'aquesta xarxa (http:/instagram.com/legal/terms). Així mateix, el fet d'etiquetar la fotografia amb l'etiqueta #pedrasecaccae Implica que l'autor accepta les bases del concurs.

La participació és gratuïta.

El nombre de fotografies presentades per participant és de 2, i no es tindran en compte les valoracions ni els comentaris d'altres usuaris sobre les fotografies que participin al concurs. En cas de participar amb diferents imatges en una única publicació, només es tindrà en compte la primera imatge, que es considera la portada.

Cada participant ha de publicar la fotografia o les fotografies a la xarxa Instagram mitjançant el seu usuari. S'ha de tenir més de 18 anys.

Per optar als premis cal ser seguidor a Instagram @ccaltemporda

Cada fotografia ha de tenir les etiquetes #pedrasecaccae i nom del municipi o nucli on hagi estat presa. També pot tenir altres etiquetes o comentaris que la puguin descriure, que l'expliquin o que puguin fer-la més interessant, divulgativa, pedagògica o divertida.

Es pot participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació d'aquestes bases sempre que compleixin l'objecte, el termini i el marc del concurs, i sempre que en els comentaris s'indiqui el lloc.

El jurat rebutjarà les fotografies i els missatges que siguin ofensius, difamatoris, obscens o que continguin dades de caràcter personal que no poden ser comunicades, així com els que siguin discriminatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

La participació al concurs mitjançant l'etiqueta #pedrasecaccae implica l'autorització perquè l'organisme faci ús de les fotografies presentades en accions de difusió i sensibilització del projecte patrimoni de l'Alt Empordà.

Pel fet de participar en el concurs #pedrasecaccae cada participant declara sota la seva responsabilitat:

  • Que ha fet la fotografia i que és una obra original seva
  • Que les autoritzacions legalment necessàries de les persones i entitats que hi puguin aparèixer de forma reconeixible, en el cas de menors del seu tutor.

La participació en el concurs suposa l'acceptació íntegra de totes les bases, així com l'acceptació de les decisions interpretatives del jurat.

5. PREMIS

El jurat escollirà, segons aquestes bases, tres fotografies, una per cada categoria:

  • Creativa. Premi de 300€* i trofeu
  • Inèdita. Premi de 300€* i trofeu
  • Popular, (d'entre les 10 primeres en número de likes). Premi de 300€* i trofeu

Cap concursant podrà obtenir més d'un premi.

6. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat rebutjarà i exclourà del concurs les fotografies i els missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.

EL jurat estarà format per:

President: - La Presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà o persona en qui delegui

Vocals:     - El conseller comarcal de cultura del consell comarcal de l’Alt Empordà

                 - La consellera comarcal d'ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

                 - 2 Persones expertes en el tema: un fotògraf i/o un tècnic en patrimoni cultural i/o un comunity manager

Secretari: - La Tècnica de Cultura i Ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

El jurat tindrà la facultat de triar les fotografies guanyadores, i en la seva deliberació valorarà especialment:

 - L'adequació a les bases i al tema del concurs (Esglésies, monestirs, ermites i edificis romànics...): 25%

- L'originalitat respecte al conjunt de fotografies presentades: 25%

- La creativitat i qualitat tècnica/artística: 25%

- La composició de l'obra i el contro de la llum: 25%

Les decisions preses pel jurat seran inapel·lables.

Si la qualitat dels treballs presentats fos insuficient, a criteri del jurat, els premis poden declarar-se deserts.

Així mateix, el jurat qualificador estarà facultat per resoldre les incidències que no estiguin previstes en aquestes bases.

7. COMUNICACIÓ ALS GUANYADORS

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es posarà en contacte amb cada persona guanyadora mitjançant el seu perfil a Instagram, deixant un comentari a la fotografia guanyadora, o mitjançant altres vies que estiguin al seu abast i que consideri oportunes (nota de premsa, xarxes socials, etc )

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es posarà en contacte amb cada persona guanyadora i li sol·licitarà les dades que siguin necessàries.

Cada persona guanyadora disposarà d'un màxim de 20 dies per donar resposta al comentari que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà hagi fet a la fotografia per notificar-li que ha guanyat i com s'ha d'identificar.

En cas que la persona guanyadora no respongui durant aquest període de temps, es considerarà que desisteix del premi i es seleccionarà la imatge següent, per ordre de puntuació.

Els noms de cada persona guanyadora es donarà a conèixer a través del web, les xarxes socials, etc., i constarà com a persona autora de la fotografia.

L'atorgament dels premis a les persones guanyadores es farà en un acte públic a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà que s'anunciarà als mitjans de comunicació i a les persones premiades.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les persones participants que resultin guanyadores d'algun dels premis indicats a la base 5 cedeixen expressament al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb caràcter gratuït i sense limitació temporal (és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d'autor i per a tot l'àmbit territorial universal), els drets d'explotació de les fotografies premiades, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, per al seu ús en qualsevol canal, format, suport o ocasió que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà consideri adequats, inclosa la seva explotació a la xarxa Internet, així com per a finalitats promocionals o publicitàries, o de naturalesa anàloga pròpies del patrimoni cultural.

Aquest drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació per a l'adequació al format de difusió i comunicació, inclosa l'adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tots tipus de formats i suport presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es compromet expressament a no explotar les imatges de manera que puguin vulnerar la vida privada o la reputació de les persones que hi puguin aparèixer.

En conseqüència, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà podrà utilitzar i cedir, totalment o parcialment, a favor de la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirit, sense que les persones guanyadores generin cap contraprestació ni cap dret a percebre cap compensació addicional, llevat del dret al premi corresponent. La utilització que se'n faci no serà, en cap cas, per a ús comercial.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es reserva el dret a utilitzar la resta de fotografies presentades al concurs amb finalitats informatives o de divulgació d'aquesta convocatòria.

9. PROTECCIÓ DE DADES

Els guanyadors del concurs, pel fet de participar, consenten que les seves dades siguin incorporades al fitxer de dades del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que té com a finalitat la gestió i difusió dels resultats del concurs, d'acord amb la política de privacitat i seguretat de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme l'activitat pròpia del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i sempre dins dels objectius lícits de l'entitat.

Per exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació es pot contactar amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà:

Àrea de Cultura i Ensenyament

Cr. Nou, 48, 17600 Figueres

Telf. 972514355

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

10. ALTRES DISPOSICIONS

Qualsevol circumstància o conflicte no previstos en aquestes bases els resoldrà en primera instància el jurat.

Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es reserva el dret a modificar, en cas que sigui necessari, els procediments establerts en aquestes bases.

La participació en aquest concurs implica l'acceptació total d'aquestes bases per part dels participants.

Figueres, març de 2021.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Lloc de prestació

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972514355
correu electrònic

Horari d'atenció
De dimarts a divendres de 9h a 14h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.