caenfrdees
CADAQUES.png

Carta de Serveis

 

Trobareu els documents que cal acompanyar amb la sol.licitut d'aquesta subvenció adjunts al final d'aquest article.

Aquests arxius estan creats amb el paquet ofimàtic, gratuït, lliure i de codi obert LibreOffice

 

 

1. Bases reguladores

Les bases reguladores específiques d’aquesta convocatòria van ser aprovades pel Ple de la Corporació de data 29 d’octubre de 2019, publicades al BOP num. 2015 de 11 de novembre de 2019. Si no hi ha cap al·legació durant el període establert son d’aprovació definitiva.

2. Crèdit pressupostari

La quantitat màxima destinada a aquesta línia de subvencions és de 20.000,00 €.
La despesa anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.3341.48000 subvenció a Entitats Culturals.

3. Procediment de concessió

Les subvencions seran concedides mitjançant procediment de concurrència competitiva i d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, d’acord amb el que s’estableix en aquesta convocatòria i en les bases específiques que les regulen.

4. Criteris de valoració

1. S’hauran de presentar dins el sobre B

2. El procediment de concessió de la subvenció serà de concurrència competitiva.

2.1. Els projectes culturals seran avaluats tenint en compte la Fitxa de Projecte i els criteris objectius següents:

a) Persones físiques o jurídiques residents en municipis de l’Alt Empordà de :

   Menys de 1.000 habitants ............................................fins a 10 punts
   De 1001 a 5.000 habitants ...........................................fins a 5 punts
   Més de 5.000 habitants ................................................0 punts

b) Interès general de l’actuació per a la ciutadania de la comarca. (0-10 punts). Es tindrà en compte l'anàlisi quantitatiu i qualitatiu de la població afectada a qui s’adreça el projecte.

c) El contingut del projecte i la seva relació amb els àmbits d’aplicació definits en aquestes bases (0-10 punts). Es tindrà en compte que el projecte es presenti en els àmbits culturals definits en les bases de la convocatòria.

d) Nombre de persones destinatàries a qui va adreçat el projecte (0-10 punts). Es tindrà en compte l’abast i impacte del projecte sobre la població destinatària directa, i el públic beneficiari indirecte.

e) La qualitat de la presentació del projecte (0-10 punts). Es tindrà en compte especialment l’adequació del projecte als objectius i a la metodologia de treball.

f) La dificultat d’executar el projecte sense el finançament d’aquesta subvenció i viabilitat del pressupost (0-10 punts). Es tindrà en compte el fet que es presenti un pressupost adequadament dimensionat al projecte proposat, i que la proporció de finançament sol·licitada sigui adequada als criteris de la convocatòria.

2.2. També es tindran en compte els criteris subjectius següents:

a) Metodologia de treball proposada (elements de rellevància de la intervenció per al municipi/s) (0-10 punts).

b) Definició d'objectius a curt (6 mesos) i mig termini (1 any) i pla d'actuació proposat (0-10 punts). Es tindrà en compte la coherència entre el diagnòstic i la definició d'objectius tant a curt com a mig termini i la viabilitat d'execució de les accions per assolir aquests objectius en la programació/calendari presentat.

c) Efectivitat del sistema d'indicadors de seguiment i avaluació de resultats (0-10 punts). Es tindrà en compte que els indicadors proposats en el projecte permetin mesurar adequadament l'assoliment d'objectius i resultats definits pel projecte.

2.3. L'òrgan instructor serà l'Àrea de Cultura i Ensenyament qui gestionarà la tramitació dels expedients.

2.4. La concessió dels ajuts serà discrecional i el seu atorgament correspondrà a la Junta de Govern del Consell Comarcal, a proposta de la comissió de subvencions culturals.

3. Aquests ajuts finançaran una part del cost de l’activitat a subvencionar. El percentatge màxim de la subvenció es determinarà segons el resultat de la valoració efectuada i els criteris de la següent taula:

Menys de 50 punts   0%

De 51 a 60 punts   30%

De 61 a 70 punts   40%

De 71 a 80 punts   50%

Mes de 80 punts   60%

5. Termini per a la presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions es començarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte de convocatòria al BOPG i finalitzarà el 30 de desembre de 2019.

6. Documentació que cal presentar

La sol·licitud, que s’haurà de presentar per mitjans electrònics, mitjançant instància genèrica, ha d’anar acompanyada dels següents documents, d’acord amb els models normalitzats que figuren disponibles a la web comarcal (www.altemporda.org).

 S0-Declaracions i documentació a aportar:

• S1 Memòria de l’activitat per a la que se sol·licita la subvenció
• S2 Pressupost detallat de les despeses de l’activitat o projecte proposat i del seu finançament
• S3 Pressupost de despeses de personal (només s’ha d’incorporar si el pressupost presentat conté despeses de personal)
• S5 Documentació justificativa necessària per a la valoració dels criteris establerts per a l'avaluació de les subvencions concedides mitjançant procediment de concurrència competitiva
• S5 Fitxa d’alta de creditor (en el cas de primera petició, o en cas de modificació de dades)

7. Altra informació

A les Bases reguladores d’aquesta convocatòria hi podreu trobar, entre d’altres, la informació sobre:

• Objecte de la convocatòria
• Destinataris
• Criteris de valoració
• Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment
• Regulació jurídica

8. Termini i forma de justificació

Els beneficiaris hauran de presentar per mitjans electrònics, mitjançant instància genèrica, el compte justificatiu de la subvenció, d’acord amb els models normalitzats disponibles a la web del Consell Comarcal, des de l’acabament de la l’activitat i, en tot cas, com a màxim el 31 de març de l’exercici següent.

La justificació es realitzarà mitjançant la presentació de:

• J1 Declaracions i documentació a aportar
• J2 Memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte
• J3 Compte justificatiu de les despeses i els ingressos realitzats
• J4 Relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte
• J5 Relació classificada de les despeses de personal (només si el compte justificatiu presentat conté despeses de personal)

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús.