AVINYONET.png

Carta de Serveis

Aquest dimarts 28 de novembre el ple ordinari del Consell Comarcal ha aprovat el pressupost per l’any 2024, dotat amb 42.731.318,44 €, el que representa un increment del 10,3% respecte del 2023. L'augment està motivat, sobretot, per l’execució de serveis i projectes de de Benestar, Ensenyament i Medi Ambient.
L’àrea de Benestar Social, Igualtat i Feminisme desenvolupa un contracte programa 2022-2025 definit amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya amb el desplegament d’accions emmarcades en sis blocs: Atenció social primària, Atenció a la infància, l’adolescència i la dona, Atenció a les famílies i envelliment saludable, Inclusió social, Igualtat i Feminismes. Aquestes polítiques responen a la voluntat de donar suport i cobertura de necessitats bàsiques a les famílies i col·lectius vulnerables, a proporcionar serveis dirigits a la promoció de l’autonomia de la gent gran i a seguir promovent programes de suport a la dependència.
Pel que fa a Ensenyament, el Consell Comarcal gestiona el transport escolar per la formació obligatòria, i fora de la seva competència directa procura oferir servei també per als alumnes de la formació no obligatòria. Les beques menjador, de les quals se’n beneficien unes 5000 famílies anualment, es gestionen també des d’aquesta àrea, i són un servei indispensable per poder fer front a les desigualtat i ajudar les famílies i infants en situació de vulnerabilitat.
Els reptes de Medi Ambient es centren en la consolidació del Centre de Tractament de Residus (CTR), per encabir-hi i optimitzar al màxim la gestió de residus dels municipis de la comarca i obtenir uns percentatges de recollida selectiva, d’acord amb els objectius 2030/2050. Per altra banda s’aplicaran projectes propis d'implantació d’EERRs (energies renovables), en el propi abocador comarcal i en els edificis del Consell Comarcal.
Pel que fa a les inversions, el capítol creix en un 23’58% respecte l’any anterior, i això permetrà dur a terme millores a l’abocador comarcal i a les xarxes d’abastament d’aigües en alta, i executar el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD) de l’Alt Empordà.
Un altre dels objectius centrals d’aquests pressupostos és estabilitzar el personal del Consell i oferir unes condicions adequades a les funcions i tasques que duen a terme i amb el seu grau de responsabilitat i compromís amb l’ens. Per aquest motiu s’ha començat a treballar conjuntament amb la Junta de Personal, per tal de coordinar i aplicar aquestes futures millores.
Cal destacar també la bona salut financera del Consell, amb una capacitat de finançament de 2.667.808,27 €, el ràtio de deute viu en un 4,47 % i el període mig de pagament a proveïdors és de 10,90 dies.
El Consell Comarcal és un ens que presta la majoria de serveis, en nom o per encàrrec principalment dels ajuntaments i de la Generalitat sense capacitat d’aplicar impostos o certes taxes, que només son potestat dels ens locals i que permetrien modular la part d'ingressos. No obstant, el pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per l’any 2024 creix en un 10,3% complint amb els criteris d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i d’estalvi net positiu.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha obert la convocatòria de subvencions culturals de l’any 2023. El període de presentació dels projectes ja està obert i finalitzarà el 4 de desembre, tota vegada que la documentació s'ha de presentar per mitjans electrònics.

Les subvencions van destinades a projectes culturals innovadors, que es desenvolupin i tinguin un abast i projecció comarcal. Aquestes ajudes es convoquen amb la voluntat de fomentar la cultura en els àmbits del patrimoni cultural material i immaterial. Es poden presentar a la convocatòria persones físiques o jurídiques així com entitats sense ànim de lucre o associacions. Les bases estableixen que l’import de la subvenció no podrà superar el 50% del cost total del projecte o activitat subvencionada.

Aquesta convocatòria té una dotació pressupostària de 30.000 euros, que beneficiaran propostes s’hagin realitzat abans d’acabar l’any.

Característiques de la convocatòria

Les bases fixen uns criteris clars a l'hora de baremar els ajuts, com l'interès general del projecte, el contingut i la concordança amb els objectius de la convocatòria, l'abast i impacte del projecte, l'adequació i metodologia del treball previ i la dificultat i viabilitat del projecte. Conscients de les dificultats que tenen els municipis més petits per convocar subvencions d'aquest tipus, un dels criteris té en compte la població d'on rau el projecte presentat. Les programacions anuals de les entitats i associacions no seran objecte d'aquesta subvenció, ja que el consell comarcal vol premiar aquells projectes innovadors.

Contemplen uns camps d'aplicació com són: La creativitat artística, literària i musical d'autors i creadors empordanesos (nascuts o residents a la comarca), la creativitat en noves tecnologies relacionades amb aspectes culturals, la creativitat en la divulgació científica o tecnològica amb personatges efemèrides o fets històrics, la creació o edició de treballs, estudis o publicacions (editorials, audiovisuals o digitals) divulgatives d'aspectes culturals, històrics, folklòrics o patrimonials i l'organització de cicles o conferències, congressos o seminaris relacionats amb aspectes culturals, històrics, folklòrics o patrimonials.

La sol·licitud s’haurà de presentar mitjançant instància genèrica, ha d’anar acompanyada dels següents documents: Memòria de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, pressupost de despeses, documentació justificativa per a la valoració dels criteris establerts i la fitxa d’alta de creditor.

El següent web recull les bases i la convocatòria, així com la documentació complementària: https://www.altemporda.org/portal/cultura-i-ensenyament/cultura/lassociacionisme-cultural

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives

El plenari del passat dia 31 d’octubre va aprovar el nomenament de Jordi Moner i Caner com a nou gerent del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. El procés selectiu es va iniciar a finals del mes de juliol amb l’aprovació de les bases del concurs de mèrits i es va donar per finalitzat la darrera setmana d’octubre.

Jordi Moner Caner és llicenciat en Dret i en Ciències Econòmiques i Empresarials i des del 2016 exercia de Gerent al Consell Comarcal del Ripollès.
El seu nomenament es va fer efectiu el 31 d’octubre i des de la seva incorporació ha estès la mà a treballar de manera coordinada amb totes les àrees del Consell Comarcal per establir un full de ruta conjunt que afavoreixi la comarca i tots els seus municipis.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.