ELPORT.png

Carta de Serveis

Escut Consell ComarcalLa Presidència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat l'expedient de liquidació del pressupost corresponent a l'exercici del 2013. Segons l'informe emès per l'interventor comarcal, el resultat pressupostari és de 45.079,17 euros, un cop ajustat amb els imports corresponents als crèdits gastats i finançats amb romanent de tresoreria i les desviacions de finançament registrades al llarg de l'exercici.

 

Com passa a totes les administracions, el Consell aplica un percentatge de cobertura del seu pressupost per a drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació. En aquest cas s'ha previst una dotació de 168.715 euros. Paral·lelament s'ha habilitat una partida de 384.229,87 euros per al pagament dels romanents de crèdits afectats per les desviacions de finançament. De tot això, en resulta un romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals de 43.709,87 euros, circumstància que motivarà un petit ajustament del pressupostos del 2014 en aquesta mateixa quantitat.

 

D'acord amb la Llei d'Hisendes Locals, de la liquidació del pressupost es dedueix que l'any passat el Consell Comarcal va aconseguir un estalvi net de 421.575 euros, que representa un 2,82% sobre els ingressos corrents. L'endeutament a 31 de desembre de 2013 és de 2.808.121 euros, una xifra que suposa el 18,76% sobre els ingressos corrents liquidats. Totes aquestes dades posen en evidència les polítiques d'ajust econòmic que ve aplicant la institució en aquest mandat.

 

D'altra banda, en la liquidació del pressupost, l'informe de l'interventor reconeix que el termini de pagament a proveïdors supera amb escreix el termini fixat per la normativa vigent, que és de tres mesos. A 31 de desembre de 2013 hi havia 10.167.448,65 euros pendents de pagament de l'exercici corrent. Això es deu, fonamentalment, a les dificultats que té el Consell de rebre amb regularitat els ingressos que financen els diferents serveis que presta la institució. En concret, a l'acabar l'any passat hi havia 8.613.812,27 euros pendents de cobrament, dels quals 4.995.027,33 euros corresponen a l'exercici del 2013 i 3.618.784,94 euros a anys anteriors.

 

19 de maig de 2014

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.