CADAQUES.png

Carta de Serveis

El Ple del Consell Comarcal del 28 de març va aprovar la liquidació del pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Empordà de l’any 2022, acció emmarcada en el punt número 5 del Ple.

Les dades de la liquidació d’aquest pressupost mostra un Romanent líquid de Tresoreria i un Estalvi net positius, amb una ràtio d'endeutament dins dels límits legals i inferior al 75%.

El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals ajustat va ser de 7.510.344,83 €, amb un resultat pressupostari ajustat de 5.101.695,43 €.

A 31 de desembre de 2022, les obligacions pendents de pagament eren de 2.448.664,85 €. Els drets pendents de cobrament eren de 3.226.372,63 €, sent els fons líquids a la tresoreria de 12.552.932,36 €. L’estalvi net ajustat era de 5.031.776,73 €.

La capacitat de finançament era de 710.305, 24 € i la taxa de creixement de la despesa va ser del 9,37%. Tot i ser una xifra superior al 3% que normalment es fixa, en aquest període es trobaven suspeses les regles fiscals.

En matèria de sostenibilitat financera l’endeutament financer viu era del 5,03%, molt per sota del 75% que fixen els límits legals.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.