BASCARA.png

Carta de Serveis

Aquest dimarts 28 de novembre el ple ordinari del Consell Comarcal ha aprovat el pressupost per l’any 2024, dotat amb 42.731.318,44 €, el que representa un increment del 10,3% respecte del 2023. L'augment està motivat, sobretot, per l’execució de serveis i projectes de de Benestar, Ensenyament i Medi Ambient.
L’àrea de Benestar Social, Igualtat i Feminisme desenvolupa un contracte programa 2022-2025 definit amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya amb el desplegament d’accions emmarcades en sis blocs: Atenció social primària, Atenció a la infància, l’adolescència i la dona, Atenció a les famílies i envelliment saludable, Inclusió social, Igualtat i Feminismes. Aquestes polítiques responen a la voluntat de donar suport i cobertura de necessitats bàsiques a les famílies i col·lectius vulnerables, a proporcionar serveis dirigits a la promoció de l’autonomia de la gent gran i a seguir promovent programes de suport a la dependència.
Pel que fa a Ensenyament, el Consell Comarcal gestiona el transport escolar per la formació obligatòria, i fora de la seva competència directa procura oferir servei també per als alumnes de la formació no obligatòria. Les beques menjador, de les quals se’n beneficien unes 5000 famílies anualment, es gestionen també des d’aquesta àrea, i són un servei indispensable per poder fer front a les desigualtat i ajudar les famílies i infants en situació de vulnerabilitat.
Els reptes de Medi Ambient es centren en la consolidació del Centre de Tractament de Residus (CTR), per encabir-hi i optimitzar al màxim la gestió de residus dels municipis de la comarca i obtenir uns percentatges de recollida selectiva, d’acord amb els objectius 2030/2050. Per altra banda s’aplicaran projectes propis d'implantació d’EERRs (energies renovables), en el propi abocador comarcal i en els edificis del Consell Comarcal.
Pel que fa a les inversions, el capítol creix en un 23’58% respecte l’any anterior, i això permetrà dur a terme millores a l’abocador comarcal i a les xarxes d’abastament d’aigües en alta, i executar el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD) de l’Alt Empordà.
Un altre dels objectius centrals d’aquests pressupostos és estabilitzar el personal del Consell i oferir unes condicions adequades a les funcions i tasques que duen a terme i amb el seu grau de responsabilitat i compromís amb l’ens. Per aquest motiu s’ha començat a treballar conjuntament amb la Junta de Personal, per tal de coordinar i aplicar aquestes futures millores.
Cal destacar també la bona salut financera del Consell, amb una capacitat de finançament de 2.667.808,27 €, el ràtio de deute viu en un 4,47 % i el període mig de pagament a proveïdors és de 10,90 dies.
El Consell Comarcal és un ens que presta la majoria de serveis, en nom o per encàrrec principalment dels ajuntaments i de la Generalitat sense capacitat d’aplicar impostos o certes taxes, que només son potestat dels ens locals i que permetrien modular la part d'ingressos. No obstant, el pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per l’any 2024 creix en un 10,3% complint amb els criteris d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i d’estalvi net positiu.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.