BASCARA.png

Carta de Serveis

Els ajuntaments d’Elna, Els Banys, sant Andreu de Sureda, Portvendres i Tarerac han estat jutjats per haver inclòs en el reglament intern del consistori l’ús del català als plens municipals.

El passat dimarts 28 de novembre el ple ordinari del Consell Comarcal va aprovar la moció presentada pel grup comarcal de Junts per Catalunya en suport als municipis de la Catalunya Nord afectats per una sentència del 9 de maig dictada pel Tribunal administratiu de Montpeller, que considera que l’ús del català vulnera la supremacia del francès i declara il·legals els articles dels reglaments que el permeten.

El vicepresident del Consell i portaveu del grup comarcal de Junts, Josep Maria Bernils, va explicar que “aquesta moció no té cap intenció política, sinó que es tracta d’expressar la solidaritat dels municipis de l’Alt Empordà cap als nostres veïns de la Catalunya Nord en la defensa d’una llengua i d’una cultura comunes i, al mateix temps, per la nostra voluntat de promoure les relacions transfrontereres. Si volem preservar el català a tots els territoris on es parla, havíem de donar suport a l’acció promoguda des d’aquests ajuntaments”.

La moció recorda que l’any 2021 els ajuntaments de les comarques veïnes del Rosselló i el Vallespir van iniciar la regulació del dret a parlar català als plens municipals mitjançant una modificació del seu reglament intern que disposaria la possibilitat d’utilitzar aquesta llengua en els debats, per part dels regidors i regidores i en la redacció de les actes.

Aquesta iniciativa va començar a l’Ajuntament d’Elna i, al cap de poc temps, gràcies a l’impuls del Sindicat Intercomunal per a la Promoció de les Llengües Catalana i Occitània (SIOCCAT), s’hi van afegir una vintena de municipis més. Al llarg dels anys 2021 i 2022 aquests ajuntaments van regular aquest dret mitjançant una modificació del seu reglament intern incorporant la possibilitat d’utilitzar el català en els debats, per part dels regidors, i en la redacció de les actes, tot aportat la traducció al francès de la seva intervenció.

El 2023 el prefecte dels Pirineus Orientals, representant de l’administració perifèrica de l’Estat francès, ha requerit als ajuntaments que anul·lin la modificació dels reglaments interns que permetrien la introducció del català als plens, per tal de garantir l’ús exclusiu del francès en els debats i els documents municipals. Els ajuntaments dels Banys i Palaldà, Elna, Portvendres, Sant Andreu de Sureda i Tarerac, no han acceptat el requeriment i han estat denunciats pel mateix prefecte davant la justícia francesa. El plenari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va prendre l’acord d’expressar la solidaritat i el suport als municipis immersos en aquest procés judicial amb els vots a favor de tots els consellers llevat d’un. Cal recordar que el Consell de l’Advocacia de Catalunya va lliurar-los el passat 8 de setembre, a Vilabertran, el Premi Agustí Juandó i Royo, un reconeixement honorífic a la defensa de la llengua catalana que han fet aquets cinc ajuntaments.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Aquest dimarts 28 de novembre el ple ordinari del Consell Comarcal ha aprovat el pressupost per l’any 2024, dotat amb 42.731.318,44 €, el que representa un increment del 10,3% respecte del 2023. L'augment està motivat, sobretot, per l’execució de serveis i projectes de de Benestar, Ensenyament i Medi Ambient.
L’àrea de Benestar Social, Igualtat i Feminisme desenvolupa un contracte programa 2022-2025 definit amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya amb el desplegament d’accions emmarcades en sis blocs: Atenció social primària, Atenció a la infància, l’adolescència i la dona, Atenció a les famílies i envelliment saludable, Inclusió social, Igualtat i Feminismes. Aquestes polítiques responen a la voluntat de donar suport i cobertura de necessitats bàsiques a les famílies i col·lectius vulnerables, a proporcionar serveis dirigits a la promoció de l’autonomia de la gent gran i a seguir promovent programes de suport a la dependència.
Pel que fa a Ensenyament, el Consell Comarcal gestiona el transport escolar per la formació obligatòria, i fora de la seva competència directa procura oferir servei també per als alumnes de la formació no obligatòria. Les beques menjador, de les quals se’n beneficien unes 5000 famílies anualment, es gestionen també des d’aquesta àrea, i són un servei indispensable per poder fer front a les desigualtat i ajudar les famílies i infants en situació de vulnerabilitat.
Els reptes de Medi Ambient es centren en la consolidació del Centre de Tractament de Residus (CTR), per encabir-hi i optimitzar al màxim la gestió de residus dels municipis de la comarca i obtenir uns percentatges de recollida selectiva, d’acord amb els objectius 2030/2050. Per altra banda s’aplicaran projectes propis d'implantació d’EERRs (energies renovables), en el propi abocador comarcal i en els edificis del Consell Comarcal.
Pel que fa a les inversions, el capítol creix en un 23’58% respecte l’any anterior, i això permetrà dur a terme millores a l’abocador comarcal i a les xarxes d’abastament d’aigües en alta, i executar el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD) de l’Alt Empordà.
Un altre dels objectius centrals d’aquests pressupostos és estabilitzar el personal del Consell i oferir unes condicions adequades a les funcions i tasques que duen a terme i amb el seu grau de responsabilitat i compromís amb l’ens. Per aquest motiu s’ha començat a treballar conjuntament amb la Junta de Personal, per tal de coordinar i aplicar aquestes futures millores.
Cal destacar també la bona salut financera del Consell, amb una capacitat de finançament de 2.667.808,27 €, el ràtio de deute viu en un 4,47 % i el període mig de pagament a proveïdors és de 10,90 dies.
El Consell Comarcal és un ens que presta la majoria de serveis, en nom o per encàrrec principalment dels ajuntaments i de la Generalitat sense capacitat d’aplicar impostos o certes taxes, que només son potestat dels ens locals i que permetrien modular la part d'ingressos. No obstant, el pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per l’any 2024 creix en un 10,3% complint amb els criteris d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i d’estalvi net positiu.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha obert la convocatòria de subvencions culturals de l’any 2023. El període de presentació dels projectes ja està obert i finalitzarà el 4 de desembre, tota vegada que la documentació s'ha de presentar per mitjans electrònics.

Les subvencions van destinades a projectes culturals innovadors, que es desenvolupin i tinguin un abast i projecció comarcal. Aquestes ajudes es convoquen amb la voluntat de fomentar la cultura en els àmbits del patrimoni cultural material i immaterial. Es poden presentar a la convocatòria persones físiques o jurídiques així com entitats sense ànim de lucre o associacions. Les bases estableixen que l’import de la subvenció no podrà superar el 50% del cost total del projecte o activitat subvencionada.

Aquesta convocatòria té una dotació pressupostària de 30.000 euros, que beneficiaran propostes s’hagin realitzat abans d’acabar l’any.

Característiques de la convocatòria

Les bases fixen uns criteris clars a l'hora de baremar els ajuts, com l'interès general del projecte, el contingut i la concordança amb els objectius de la convocatòria, l'abast i impacte del projecte, l'adequació i metodologia del treball previ i la dificultat i viabilitat del projecte. Conscients de les dificultats que tenen els municipis més petits per convocar subvencions d'aquest tipus, un dels criteris té en compte la població d'on rau el projecte presentat. Les programacions anuals de les entitats i associacions no seran objecte d'aquesta subvenció, ja que el consell comarcal vol premiar aquells projectes innovadors.

Contemplen uns camps d'aplicació com són: La creativitat artística, literària i musical d'autors i creadors empordanesos (nascuts o residents a la comarca), la creativitat en noves tecnologies relacionades amb aspectes culturals, la creativitat en la divulgació científica o tecnològica amb personatges efemèrides o fets històrics, la creació o edició de treballs, estudis o publicacions (editorials, audiovisuals o digitals) divulgatives d'aspectes culturals, històrics, folklòrics o patrimonials i l'organització de cicles o conferències, congressos o seminaris relacionats amb aspectes culturals, històrics, folklòrics o patrimonials.

La sol·licitud s’haurà de presentar mitjançant instància genèrica, ha d’anar acompanyada dels següents documents: Memòria de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, pressupost de despeses, documentació justificativa per a la valoració dels criteris establerts i la fitxa d’alta de creditor.

El següent web recull les bases i la convocatòria, així com la documentació complementària: https://www.altemporda.org/portal/cultura-i-ensenyament/cultura/lassociacionisme-cultural

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.