ALBANYA.png

Carta de Serveis

Amb motiu del Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores, l’Oficina de Con-sum del Consell Comarcal ha presentat la seva memòria anual, on es recullen les aten-cions realitzades per aquest servei a tota la comarca.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té subscrit un conveni amb l’Agència Catalana
del Consum de la Generalitat de Catalunya de coordinació d’actuacions per al desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.
D'altra banda, el Consell Comarcal també té subscrit un conveni amb l'Ajuntament de Figueres de gestió per a la realització de determinades actuacions en matèria de consum. Precisament la capital de la comarca és la que acumula més atencions a usuaris i usuàries, amb 700 persones ateses durant el 2023, suposant així el 40,96% del total de consultes registrades. La segueixen Roses amb 146 atencions (8,54%) i Castelló d’Empúries amb 92 (5,38%). La tasca d'informació i assessorament a les persones con-sumidores i usuàries de la comarca es porta a terme mitjançant l'Oficina d'Informació al Consumidor de l'Alt Empordà tant de manera presencial com telemàtica.

Durant l’any 2023 l’Oficina va atendre 1180 consultes i va rebre 466 reclamacions que van donar lloc a la gestió de 358 mediacions. També s'han tramitat 48 denúncies per possible infracció administrativa, així com 15 queixes a empreses.
El vicepresident i conseller delegat de Consum, Josep Maria Bernils, ha valorat les dades recollides durant el darrer any: “El nombre de persones ateses durant el 2023 ens de-mostra que aquest és un servei que cal seguir prestant i pel qual continuarem apostant des del Consell Comarcal. La nostra voluntat és que tots aquells ciutadans de la co-marca que es trobin en situació de vulnerabilitat respecte els seus drets com a consu-midors, disposin d’un espai de referència, assessorament i mediació.”

Pel que fa a les reclamacions encapçalen el recompte aquelles que estan relacionades amb els subministraments bàsics. En aquest apartat s'inclouen els conflictes relacionats amb el subministrament elèctric, subministrament de gas, subministrament d'ai-gua, la facturació d’aquests serveis, els serveis de manteniment associats a aquests i la seva contractació, amb un total de 21,89% de les reclamacions tramitades.
Aquest 2023 es manté la tendència dels darrers anys en què les reclamacions dels subministraments bàsics han estat les més nombroses, passant al davant de les relacionades amb el sector de les telecomunicacions, el sector que tradicionalment havia acumulat el major nombre de reclamacions.

Pel que fa a les consultes, s’ha detectat un augment dels dubtes relacionats amb les compres per internet. Aquest tipus de compres són contractes subscrits a distància en els quals la llei estableix una protecció específica per a les persones consumidores. La mediació és un altre dels serveis prestats des de l’Oficina i consisteix un procés volunta-ri de resolució extrajudicial de conflictes mitjançant el qual les persones consumidores i els empresaris o empresàries promouen l'obtenció d'una solució consensuada a un conflicte, amb la intervenció d'una persona mediadora formada en mediació que actua de manera imparcial, experta i neutral. En el decurs de l'any 2023 s'han tramitat 358 mediacions de consum amb les empreses reclamades, gràcies a les mediacions realitzades per aquesta oficina s’ha aconseguit ajudar a les persones consumidores de la comarca a recuperar més de 50.000€.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

El passat dilluns 20 de febrer els alcaldes i alcaldesses de la comarca es van reunir en el que va ser el primer Consell d’Alcaldies del 2024, on es van exposar i debatre as-pectes relacionats amb l’actualitat i amb els projectes desenvolupats a l’Alt Empordà.
La situació de sequera va centrar gran part del debat, durant el qual els alcaldes i al-caldesses presents es van mostrar favorables a l’aprovació de la Declaració sobre l’estat d’emergència per sequera impulsada des del Consell Comarcal. Amb ella, el propi Consell i els municipis expressen el seu suport a la ciutadania i als sectors més afectats, en especial agrícola, ramader, i diversos sectors industrials i de serveis, i sol·liciten a la Generalitat que prengui mesures per minimitzar l’impacte d’aquest epi-sodi a l’economia productiva de la comarca.
La declaració insta també a l’Agència Catalana de l’Aigua a efectuar les inversions necessàries per assegurar l’abastament en alta a tots els municipis de la comarca i li reclama prudència davant les sancions imposades als ajuntaments.
El president del Consell Comarcal Agustí Badosa, va voler expressar el suport a tots els ajuntaments afectats: “Cal que els actors principals de la comarca plantegem a la Generalitat la necessitat de trobar solucions i que, per la seva banda, l’ACA ens ofe-reixi sortides a un problema que afecta a molts municipis que no compten amb els recursos necessaris per fer front a les sancions imposades. Molts d’ells tenen la vo-luntat de fer actuacions a les seves xarxes però estan pendents de les subvencions que ha d’atorgar la mateixa ACA per poder iniciar-les.”

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Aquest mes de gener ha finalitzat la segona edició del programa de formació per a Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà, impulsat per l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal i el suport organitzatiu de l’Associació Amunt i Crits, Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà.
La segona edició del programa ha constat d'una formació intensiva de 90 hores lectives, realitzada d’octubre a desembre de 2023, en la qual han participat com a formadors més de 30 professionals de diferents serveis públics i entitats socials i sanitàries. La formació, que ha ofert a les participants coneixements ampli sobre els serveis, recursos i programes de la comarca així com continguts, conceptes, eines i estratègies de dinamització des de la perspectiva de gènere, antiracista i de l’acció comunitària, s’ha estructurat en els següents blocs temàtics; serveis socials, serveis de salut, formació i mercat de treball, interseccionalitat, participació, drets i ciutadania, origen i identitat, interculturalitat i diversitat religiosa i acció comunitària.
Les professionals que han participat en el programa de dones referents comunitàries han estat els següents: Neus Juanola, Ouafae Acharki i Najat Talha de l’equip de primera acollida del CCAE; Carme Ortega, coordinadora dels serveis socials del CCAE i Luci Alvarado, coordinadora del servei d’Intervenció Socioeducativa del CCAE; Glòria Pla i Gemma Juventench, coordinadora i psicòloga respectivament de l’equip de suport a les famílies i envelliment actiu del CCAE; Úrsula Santa Cruz, psicòloga de l’Associació Sembrar; Maria Carrillo, directora de l’EAP de Salut de Figueres; Nadia Sekali i Ikram Bakkouh, mediadores de la Fundació Salut Empordà; Mercè Homs, referent de benestar emocional i salut comunitària de Castelló d’Empúries, Clara Casals, educadora social i Habby Jawo, mediadora intercultural; Hanane Jaraou, llevadora de la Fundació Salut Empordà; Marina Casadevall, cap d’estudis del CFA Maria Verdaguer; Sela Garcia, Tècnica de l’Oficina de Treball de Figueres; Bamari Drammeh, tècnic d’acció comunitària de la Fundació Cepaim; Salma Amazian, tècnica de la direcció general de Migracions, Refugi i Antiracisme; Fàtima Aaatar, Mustafà Shaimi i Carles Serra, de la Càtedra d’anàlisi i acció contra el racisme de la Universitat de Girona; Jenabou Dembaga, sociòloga, educadora i activista antirracista; Tània Blanco i Pilar Alabau, equip d’acció comunitària i inclusió social del CCAE; Imma Quintana, tècnica de projectes de l’Associació Amunt i Crits; Enric Font, docent en arts i habilitats escèniques i Anna Galí, Fil a l’Agulla.
L’objectiu d’aquesta segona edició del programa era reforçar la línia d’intervenció iniciada el 2019 amb el primer Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà per tal de potenciar i ampliar el grup de dones referents de la comarca per facilitar processos d’intervenció comunitària. En aquesta formació hi han participat un total de 15 dones d’origen migrat i/o dones amb famílies d’origen migrat de la comarca i ha esdevingut un espai de reflexió conjunta entre participants i professionals en relació a l’accés a drets.
Aquesta formació s’ha finançat amb el primer premi de Recerca en Serveis Socials del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, atorgat al programa Habiba: Dones i Salut Comunitària a l’Alt Empordà, que ha rebut recentment per l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

La nova edició del programa ha comptat amb la col·laboració de la la Fundació Clerch i Nicolau de Figueres que ha cedit els seus espais per a la realització de les diferents sessions de formació.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.