GARRIGAS.png

Carta de Serveis

Correspon a la comarca l'exercici de les competències que es descriuen a l'article 25 del Text Refós de la Llei d'Organització Comarcal.

  • Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28.
  • Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sense perjudici de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis sectorials.
  • Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.

En l'àmbit de els seves competències, la comarca pot fer obres i prestar serveis, d'acord amb els requisits que estableix aquesta Llei.

Els consells comarcals també poden exercir la "iniciativa legislativa davant del Parlament de Catalunya", amb la presentació de proposicions de llei. La iniciativa, però, ha de ser adoptada per una cinquena part dels consells comarcals com a mínim, amb l'acord favorable del ple del Consell comarcal respectiu, adoptat per majoria absoluta. Aquestes proposicions s'han de presentar acompanyades d'una exposició de motius, dels antecedents i de la certificació acreditativa de l'acord adoptat. No es poden referir a les matèries que la llei exclou expressament, i han de seguir el tràmit que aquesta estableix.

Un punt important pel desenvolupament de la comarca és el seu finançament. Les comarques es nodreixen dels recursos següents:
· Ingressos de dret privat.
· Taxes per prestació de serveis o l'acompliment d'activitats de la seva competència.
· Contribucions especials per a l'execució d'obres o per a l'establiment, l'ampliació o la millora de serveis de competència comarcal.
· Participacions en impostos de l'Estat i de la Generalitat establertes a favor de les comarques.
· Subvencions i altres ingressos de dret públic.
· Els recursos procedents d'operacions de crèdit.
· Les multes.

Les comarques, però, també participen dels ingressos provincials si assumeixen competències de les diputacions i del Fons de Cooperació Local de Catalunya, el qual es nodreix de recursos procedents de l'Estat i la Generalitat.. En tots els altres aspectes relatius al règim de finançament, pressupostari, d'intervenció, i de comptabilitat s'apliquen les normes generals de la legislació bàsica de l'Estat i de la Generalitat reguladora de les finances locals.

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.