AVINYONET.png

Carta de Serveis

 

El govern i l'administració de la comarca corresponen al Consell comarcal. El territori de la comarca és l'àmbit en el qual el Consell comarcal exerceix les seves competències, i és definit per l'agrupació dels termes municipals que la integren.

El consell comarcal és constituït per regidors dels municipis que formen la demarcació, elegits d'acord amb els mecanismes establerts per la llei, segons el nombre total de membres que correspongui a cada Consell comarcal i d'acord amb els resultats electorals aconseguits en les eleccions municipals per "cada partit, coalició, federació o agrupació d'electors".

El nombre de membres del Consell comarcal es determina segons els residents de la comarca i d'acord amb l'escala següent: ·

  • Fins a 50.000 residents: 19.
  • De 50.001 a 100.000: 25.
  • De 100.001 a 500.000: 33.
  • De 500.001 endavant: 39.

Els òrgans del consell comarcal són: el ple, el President i la comissió especial de comptes. També forma part de l'organització comarcal el gerent, que té funcions executives. De tots aquests òrgans, la llei en determina minuciosament quines són les atribucions i les funcions que tenen.

En la sessió constitutiva del consell comarcal s'elegeix el President per votació de tots els membres que el componen. Qualsevol membre del Consell pot ser candidat a president. Serà elegit el qui hagi obtingut la majoria absoluta en la primera votació o la simple en la segona. En el cas d'empat entre dos candidats o més es procedeix a una tercera votació, i, si l'empat es dóna novament, serà elegit president el candidat de la llista amb més consellers. El President pot ser destituït per moció de censura d'acord "amb el que estableix la legislació de règim local".

El president ha de nomenar, entre els consellers, un o més vice-presidents que l'han de substituir en cas de vacant, absència o impediment, i en els quals pot delegar les seves atribucions.

La durada del mandat dels membres del consell comarcal coincideix amb el de les corporacions municipals. La pèrdua de la condició de regidor determina també la pèrdua de la condició de membre del Consell comarcal.

El ple del consell és constituït pel president i els consellers, i la comissió especial de comptes és integrada pel nombre de consellers que determini el ple. Ha de comprendre almenys un membre de cada grup polític representat en el consell comarcal.

El consell comarcal pot complementar l'organització bàsica en els termes que preveu la legislació de règim local, o bé mitjançant acord del ple o amb l'aprovació del reglament orgànic comarcal corresponent.

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.