BASCARA.png

Carta de Serveis

Distribució de la població per sexes i edats

Les dades del padró continu de població del conjunt de municipis de l’Alt Empordà durant els darrers vuit anys (2000-2008) reflecteixen una important evolució de la població a la comarca amb un augment del 34,03%. Aquest creixement ha estat especialment important entre els grups d’edats compresos entre els 0 i 4 anys i els 25 i 45 anys, mentre per a la resta de grups d’edats ha estat més moderat. Aquestes evolucions han donat com a resultat uns models de piràmides de població cada vegada més regressius i amb unes formes més acampanades, a excepció de les xifres de natalitat que han augmentat molt, fet que ha provocat un important eixamplament de la base per l’any 2008. El canvi més important ha tingut lloc en el grup d’adults (de 25 a 65 anys), mentre en el grup de població gran (majors de 65 anys) les evolucions han estat molt més modestes, presenten uns nivells força similars durant tots els anys analitzats.

 

Gràfics 1.2.6. Piràmides de població segons el padró continu de població per edats a l’Alt Empordà. Anys 2000, 2004 i 2008

 Font: Institut d’Estadística de Catalunya

 

A nivell percentual no s’observen canvis tant substancials pel fet que els grups d’edats que més augmenten en població, nombres absoluts, són aquells que més població tenen (grups d’edats adults). En canvi, en grups d’edats més reduïts com el de 0 a 4 anys han augmentat molt el seu percentatge tot i experimentar un augment de població, en nombre absolut, similar al grup d’adults, degut a que inicialment comptava amb un nombre més reduït de persones.

 

Envelliment de la població

La taxa d’envelliment de la població d’un determinat territori com la comarca de l’Alt Empordà és el resultat de dividir el percentatge de població major de 65 anys per la població menor de 15 anys. En els tres àmbits d’anàlisi, Alt Empordà, província de Girona i conjunt de Catalunya, l’evolució d’aquesta taxa d’envelliment durant el període 2000-2008 ha estat molt similar.

En els primers anys (2000-2002) la taxa tendeix a mantenir-se estable i inclòs a augmentar. A partir d’aquest moment la baixada en aquests tres àmbits territorials és important, especialment a Catalunya i després a la província de Girona. En el cas de l’Alt Empordà, la disminució de la taxa d’envelliment també és destacable, tot i que inferior a l’experimentada en els altres dos àmbits de referència. A més, la disminució a l’Alt Empordà és deguda, majoritàriament, al fort descens viscut entre els anys 2003 i 2005.

A aquest fet cal afegir que els nivells de les taxes d’envelliment per la comarca de l’Alt Empordà són força més baixos que pel conjunt de la província de Girona i, sobretot, que per Catalunya. Això explicaria el baix índex d’envelliment de la comarca gràcies a la presència d’un sector jove i adult molt important i a un sector gran no molt ampli, en bona part, gràcies a l’assentament d’un important sector d’immigrants a la comarca en els darrers anys.

 

Gràfic 1.2.7. Evolució de les taxes d’envelliments a l’Alt Empordà, la província de Girona i Catalunya. Període 2000-2008

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

En el conjunt dels municipis que integren la comarca de l’Alt Empordà hi ha una gran diferència entre les diferents tipologies de municipis presents, de manera que els municipis més petits i localitzats a l’interior de la comarca solen presentar taxes d’envelliment més elevades que municipis grans i turístics del litoral.

 

 

Mapa 11. Taxes d’envelliment als municipis de l’Alt Empordà. Any 2007

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.