GARRIGUELLA.png

Carta de Serveis

Fins aquest mateix any 2009, les activitats econòmiques que tenen incidència mediambiental estan subjectes a la llei 3/1998 de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, juntament amb el Decret 136/1999 que va ser modificat per un altre posterior (Decret 143/2003), pel qual s’aprovava el Reglament general del desplegament de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. Amb totes aquestes, qualsevol activitat econòmica, de titularitat pública o privada, que pogués tenir algun tipus d’incidència ambiental sobre el medi ambiental, la seguretat i la salut de les persones, ha d’estar sotmesa a la pròpia llei per tal de rebre el permís corresponent per instal·lar-se en un determinat territori amb el compliment de tots els paràmetres legals. Amb això, es pretén assolir tres objectius:

1) Assegurar un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient per a garantir una bona qualitat de vida, mitjançant la utilització dels instruments necessaris que permetin prevenir, minimitzar, corregir i controlar els impactes que les activitats sotmeses a aquesta Llei originen.

2) Afavorir un desenvolupament sostenible mitjançant un sistema d’intervenció administrativa ambiental que harmonitzi el desenvolupament econòmic amb la protecció del medi ambient.

3) Reduir les càrregues administratives dels particulars i agilitar els procediments administratius garantint la col·laboració i la coordinació de les administracions que han d’intervenir.

Segons la tipologia d’activitat industrial i de la incidència ambiental que genera, existeixen diferents règims d’autoritzacions corresponents als següents annexos:

Annex I, al règim d’autorització ambiental. S’inclouen les activitats amb una incidència ambiental elevada.

Annex II, al règim de llicència ambiental. S’inclouen les activitats amb una incidència ambiental moderada.

Annex III, al règim de comunicació ambiental. S’inclouen les activitats amb una incidència ambiental baixa.

Actualment s’està treballant amb l’elaboració d’una nova llei que inclogui i adapti la complexa legislació existent en temes de prevenció i control de la contaminació i en l’avaluació d’impacte ambiental. Concretament, el dia 10 de febrer de 2009 es va aprovar el projecte de llei de prevenció i control ambiental amb la intenció de simplificar els costos de tramitació que fins ara havien d’assumir les empreses, essent així una mesura que ha d’ajudar a fer front a l’actual moment de crisis econòmica. Properament, la major part de les activitats que antigament requerien una autorització ambiental per part de la Generalitat, concretament el 90%, només requeriran una simple llicència ambiental atorgada pels mateixos municipis on es contindran totes les determinacions relatives a la salut, la prevenció d’incendis, la contaminació atmosfèrica, les aigües residuals, la contaminació acústica, la gestió de residus, la seguretat, etc. D’aquesta manera, amb aquesta llei més laxa se’ls hi pressuposa a les empreses una responsabilitat ambiental, i només a posteriori se’ls hi faran controls.

 

Activitats amb llicència ambiental

Del total de 68 municipis que constitueixen la comarca de l’Alt Empordà, una àmplia majoria, 43 municipis, disposen com a mínim d’una activitat amb autorització ambiental. Destacable és la presència del municipi de Llers amb un total de 10 autoritzacions ambientals, seguit del Ventalló i Peralada amb 8 autoritzacions, Cabanelles 7, Masarac i Vilamalla 6, Fortià i Borrassà 5, Torroella de Fluvià, Santa Llogaia d’Àlguema, Lladó i Avinyonet de Puigventós 4, Rabós, Pau, Figueres i Cabanes 3, Sant Climent Sescebes, Pedret i Marzà, la Jonquera i el Far d’Empordà 2, i finalment, un seguit de 23 municipis amb una única autorització ambiental. En total s’han concedit un total de 114 autoritzacions ambientals a activitats de l’Alt Empordà.

La representativitat de les llicències ambientals en els municipis de l’Alt Empordà és més important que no pas la presència d’autoritzacions ambientals, amb un total de 262 llicències ambientals. Aquestes estan repartides en un total de 50 municipis que, com a mínim, tenen una activitat que li ha estat atorgada una llicència ambiental. Destacable és la presència del municipi de Peralada amb un total de 30 llicències ambientals, seguit de Masarac amb 19, Cabanes amb 15, el Far d’Empordà i Siurana amb 13, Castelló d’Empúries amb 12, Ordis amb 10, Boadella d’Empordà i Navata amb 9, Ventalló i Vilafant amb 8, Garrigàs, Vilamacolum, Vilamalla i Vila-sacra amb 7, Bàscara i Vilabertran amb 6, Borrassà, Cistella i Torroella de Fluvià amb 5, Figueres i Pedret i Marzà amb 4, un grup format per vuit municipis amb 3 llicències ambientals cadascun, nou municipis amb 2 llicències ambientals i, finalment, onze municipis amb una única llicència ambiental. Els municipis de Cabanelles, Cadaqués, Darnius, la Jonquera, Llançà, Maçanet de Cabrenys, Portbou, Port de la Selva, Rabós, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel del Fluvià, la Selva de Mar, la Vajol, Vilajuïga i Vilamaniscle, no disposen de cap llicència ambiental resolta.

 

Instruments de millora de la gestió ambiental de les empreses

 

a) Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001 i EMAS)
Els requisits mediambientals i la legislació existent per millorar la gestió ambiental que les diferents empreses fan de la seva producció és cada vegada més nombrosa i estricte. Existeixen múltiples metodologies i instruments que permeten millorar la gestió ambiental que les diferents empreses fan de la seva producció. Un dels principals són els Sistemes de Gestió Ambiental (SGMA) consistent en que les empreses i organismes productius en general puguin assolir i mantenir un correcte funcionament, conforme amb les fites mediambientals establertes i responent eficaçment als canvis de les pressions reglamentàries, socials, financeres, competitives i dels riscos ambientals. Permeten a les empreses el estar al dia i no incomplir cap requisit ambiental.
Un sistema corporatiu de gestió mediambiental ha d’oferir l’oportunitat de reduir el malbaratament de recursos i el volum de residus i emissions, tot reduint els costos i augmentant l’eficiència, a la vegada que millorant la imatge d’empresa compromesa amb la conservació del medi ambient. Així, la implantació del SGMA permet obtenir uns beneficis mediambientals, però també una millora econòmica i de màrqueting per a l’empresa, proporcionant-li majors oportunitats d’èxit en l’àmbit industrial.
Una de les maneres que tenen les empreses per implantar un SGMA és l’aplicació de la norma ISO14001 que permetrà establir les bases per a la correcta gestió dels aspectes mediambientals de l’empresa, aconseguint un reconeixement del sistema mitjançant una certificació per part d’un organisme acreditat. L’altra de les solucions dels SGMA són les certificacions ambientals EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Els diferents països de la Unió Europea que desenvolupen aquests instruments ho fan mitjançant diferents normatives, tot i que segueixen en comú un mateix objectiu de gestió mediambiental integrada amb el funcionament habitual de l’empresa. A més, la EMAS obliga a que les entitats que vulguin obtenir el certificat hagin d’editar una declaració ambiental que s’haurà de posar a disposició del públic. Les certificacions EMAS estan limitades a certes activitats del sector productiu i d’alguns altres sectors, mentre la ISO pot aplicar-se indistintament a totes les indústries productives.
A la comarca de l’Alt Empordà hi ha un total de nou empreses que tenen implantat un Sistema de Gestió Ambiental EMAS, cinc dels quals són càmpings. D’aquests tres també tenen implantada la norma ISO 14001.

 

 

 

b) Ecoetiquetes (Distintiu de garantía de qualitat ambiental i Etiqueta ecològica de la Unió Europea)
Les conegudes com a etiquetes ecològiques o ecoetiquetes són uns distintius ambientals que s’atorguen a una sèrie de productes o serveis per tal d’identificar-los i certificar-los conforme són productes que s’han elaborat sota unes condicions determinades respectuoses amb el medi ambient. La implantació d’una ecoetiqueta permet incorporar els costos ecològics de producció i distribució al preu final del producte. Aquests mecanismes de mercat tenen, però, un caràcter totalment voluntari, malgrat que les exigències de la societat sobre les garanties ambientals dels seus productes són cada vegada majors. També cal considerar que aquestes ecoetiquetes tenen una menor afectació sobre el medi ambient que d’altres instruments als que anteriorment s’ha fet referència.
A Catalunya, la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient s’encarrega d’atorgar dues ecoetiquetes: el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

 

 

Aquests dos sistemes complementaris de qualificació ambiental li atorga als productes i serveis que disposen d’ells d’una major credibilitat, fiabilitat i visibilitat davant els possibles consumidors. Al conjunt de la comarca de l’Alt Empordà hi ha un total de set empreses que disposen d’un Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental, mentre que d’Etiquetes ecològiques de la Unió Europea no n’hi ha cap. La vigència dels distintius de qualitat és per tres anys, període a partir del qual és necessària la seva renovació. La intenció de tots plegats es potenciar els productes altempordanesos de qualitat i vincular-los a una altra activitat fonamental per a la comarca com és el turisme.

 

c) Diagnosi ambiental d’oportunitats de minimització
L’àrea del Departament de Medi Ambient, a través del Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient (CEMA), és l’encarregada de la promoció de les pràctiques i les tecnologies a les indústries per tal de reduir els residus i les emissions generades en els seus processos productius. Més concretament, el instrument utilitzat pel CEMA és la Diagnosi Ambiental d’Oportunitats de Minimització (DAOM) consistent en l’avaluació per part d’experts del procés productiu d’una empresa amb l’objectiu de determinar la millor estratègia empresarial per a desenvolupar i aplicar pràctiques i tecnologies més ecoeficients, que siguin més viables tècnicament i econòmicament.
Una DAOM es caracteritza per la seva brevetat en la realització, representa una despesa econòmica reduïda, recopila i elabora informació ambiental rellevant, analitza els processos críticament i identifica les oportunitats, elabora i recull alternatives i estima la millora ambiental assolible. La potenciació de la imatge corporativa de l’empresa, la millora de la política de comunicació i del producte final, el increment de la satisfacció del personal i la seva formació, la disminució de riscos i l’anticipació als nous escenaris que s’esdevindran són alguns dels avantatges que proporciona la DAOM.

 

d) Subvencions per empreses
Existeixen un seguit d’ajuts i subvencions que les empreses poden sol·licitar per millorar la gestió ambiental de les seves activitats amb l’aplicació dels diferents instruments existents:
Convocatòria d’ajuts portada a terme pel Departament de Medi Ambient i Habitatge amb la finalitat d’ajudar a les empreses públiques i privades a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, tot reduint el seu cost. Anualment s’aproven les bases reguladores dels ajuts on s’especifiquen els terminis i les condicions per presentar les sol·licituds.
Línia d’ajuts del DMAH per al desenvolupament dels assaigs i/o controls necessaris per a l’obtenció del Distintiu de garantia de qualitat ambiental o de l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea. L’objectiu d’aquests ajuts és facilitar l’accés de les empreses interessades a aquests sistemes d’ecoetiquetatge. Les bases reguladores i els terminis de presentació de les sol·licituds s’aproven anualment.
Aplicació del Reial Decret 1594/1997, de 17 d’octubre, pel qual es regula la deducció per inversions destinades a la protecció del Medi Ambient. S’ofereix a les empreses la possibilitat de desgravar fins a un 10% del impost de societats d’aquelles activitats encaminades a reduir o evitar la contaminació atmosfèrica, la càrrega de contaminant abocada a les aigües subterrànies, superficials i marines, així com recuperar o tractar correctament els residus industrials generats.
Subvencions per a la realització de Diagnosis Ambientals d’Oportunitats de Minimització (DAOM). El Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient subvenciona la realització de la DAOM fins a un 80% per a petites i mitjanes empreses i fins a un 50% per a grans empreses. També atorga subvencions de fins el 30% per a la realització d’actuacions derivades de les Diagnosis Ambientals d’Oportunitats de Minimització (DAOM).

 

d) Subvencions per empreses
Existeixen un seguit d’ajuts i subvencions que les empreses poden sol·licitar per millorar la gestió ambiental de les seves activitats amb l’aplicació dels diferents instruments existents:
Convocatòria d’ajuts portada a terme pel Departament de Medi Ambient i Habitatge amb la finalitat d’ajudar a les empreses públiques i privades a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, tot reduint el seu cost. Anualment s’aproven les bases reguladores dels ajuts on s’especifiquen els terminis i les condicions per presentar les sol·licituds.
Línia d’ajuts del DMAH per al desenvolupament dels assaigs i/o controls necessaris per a l’obtenció del Distintiu de garantia de qualitat ambiental o de l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea. L’objectiu d’aquests ajuts és facilitar l’accés de les empreses interessades a aquests sistemes d’ecoetiquetatge. Les bases reguladores i els terminis de presentació de les sol·licituds s’aproven anualment.
Aplicació del Reial Decret 1594/1997, de 17 d’octubre, pel qual es regula la deducció per inversions destinades a la protecció del Medi Ambient. S’ofereix a les empreses la possibilitat de desgravar fins a un 10% del impost de societats d’aquelles activitats encaminades a reduir o evitar la contaminació atmosfèrica, la càrrega de contaminant abocada a les aigües subterrànies, superficials i marines, així com recuperar o tractar correctament els residus industrials generats.
Subvencions per a la realització de Diagnosis Ambientals d’Oportunitats de Minimització (DAOM). El Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient subvenciona la realització de la DAOM fins a un 80% per a petites i mitjanes empreses i fins a un 50% per a grans empreses. També atorga subvencions de fins el 30% per a la realització d’actuacions derivades de les Diagnosis Ambientals d’Oportunitats de Minimització (DAOM).

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.