AGULLANA.png

Carta de Serveis

EN DATA 04 de juny de 2020, l'Ag猫ncia de l'Habitatge de Catalunya ha resolt:

鈥1 Suspendre, de forma cautelar, la presentaci贸 de sol路licituds d'ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econ貌mic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual, aprovats per Resoluci贸 TES/1047/2020, de 12 de maig (DOGC n煤m. 8135, de 18 de maig), fins que la tramitaci贸 i valoraci贸 de les sol路licituds ja presentades permetin analitzar la sufici猫ncia del cr猫dit que faci viable la continuaci贸 o no de la presentaci贸 de noves sol路licituds.

 

Qu猫 茅s?:

Per poder obtenir la condici贸 de benefici脿ries dels ajuts, les persones f铆siques han d鈥檃creditar estar en situaci贸 de vulnerabilitat econ貌mica i social sobrevinguda a conseq眉猫ncia del COVID-19.

Les sol路licituds es resoldran seguint l鈥檕rdre d鈥檈ntrada al registre corresponent amb la documentaci贸 completa i correcte, fins l鈥檈xhauriment de la dotaci贸 pressupost脿ria.

Modalitats:

 • Ajuts al lloguer total o parcial de la renda de lloguer (amb o sense deute).
 • Ajuts a la cancel路laci贸 total o parcial dels ajuts transitoris de finan莽ament (amb o sense deute).

Termini:

El per铆ode de presentaci贸 de sol路licituds s'inicia el dia 19 de maig de 2020 i finalitza el 30 de setembre de 2020.

Atesa la situaci贸 actual, es recomana tramitaci贸 telem脿tica.

 Tramitaci贸 telem脿tica.

Tramitaci贸 idCAT.

Tutorial tramitaci贸

Tel猫fon consulta tramitaci贸 telem脿tica - 900922841

 

PREGUNTES FREQ脺ENTS:

 • Quina 茅s la finalitat del programa d鈥檃jut als lloguers Covid?

La finalitat d鈥檃quest programa 茅s ajudar a les persones que es trobin en una de les seg眉ents situacions:

Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer: la finalitat 茅s resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer.

Ajuts a la cancel路laci贸 total o parcial dels microcr猫dits: la finalitat 茅s fer front a la devoluci贸 dels microcr猫dits, quan no s鈥檋i pugui fer front.

 • Qui es pot beneficiar d鈥檃quest programa d鈥檃jut?

Les persones que disposin d鈥檜n contracte de lloguer d鈥檃cord amb la Llei d鈥橝rrendaments Urbans, i que constitueixi el seu habitatge habitual. Tamb茅 ha de tenir la resid猫ncia legal a Catalunya.

 • Que vol dir trobar-se en situaci贸 de vulnerabilitat a causa del Covid-19?

La persona titular del contracte de lloguer, o qualsevol dels membres de la unitat familiar, que s鈥檋agin vist afectades per una situaci贸 de vulnerabilitat econ貌mica i social sobrevinguda a conseq眉猫ncia del COVID-19, a conseq眉猫ncia de:

a) Haver passat a estar en situaci贸 d鈥檃tur,

b) Li hagin fet un Expedient Temporal de Regulaci贸 d鈥橭cupaci贸 (ERTO),

c) Hagi vist redu茂da la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari,

d) Altres circumst脿ncies similars que suposin una p猫rdua d鈥檌ngressos.

 • Puc demanar l鈥檃jut encara que no hagi sol路licitat la morat貌ria en el pagament de la renda de lloguer a la propietat del meu habitatge habitual?

S铆, haver sol路licitat la morat貌ria de pagament de la renda lloguer a la propietat del meu habitatge habitual no 茅s requisit per poder demanar l鈥檃jut.

Puc demanar l鈥檃jut si he pactat una morat貌ria en el pagament de la renda de lloguer amb la propietat del meu habitatge habitual?

S铆, es pot demanar l鈥檃jut, per貌 els diners han d鈥檃nar destinats a l鈥檃ixecament de la morat貌ria de pagament de la renda de lloguer.

 • Quin s贸n els ingressos que s鈥檋an de tenir per optar a aquest ajut?

El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol路licitud de l鈥檃jut no poden ser superiors a 1.613,52 euros mensuals.

No obstant aix貌, aquest m脿xim s鈥檃mplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar, que est脿 composta pels c貌njuges i els seus descendents sota tutela que conviuen junts, tinguin a c脿rrec algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel路lectual) o al 65% (sensorial o f铆sica) o amb una malaltia greu que l鈥檌ncapaciti per a treballar.

Si 茅s la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el l铆mit d鈥檌ngressos augmenta fins els 2.689,20 euros mensuals. A m茅s, aquests ingressos m脿xims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a c脿rrec o 80,67 euros per fill, si la fam铆lia 茅s monoparental.

La renda de lloguer, m茅s les despeses i subministraments b脿sics de l鈥檋abitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacci贸, aigua, telefonia i quota de la comunitat) han de ser superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

 • Que s鈥檈nt茅n per unitat familiar?

Es considera unitat familiar la composada per la persona que titular del contracte de lloguer, el seu c貌njuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independ猫ncia de la seva edat, que resideixen a l鈥檋abitatge, incloent els vinculats per una relaci贸 de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu c貌njuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l鈥檋abitatge.

A Catalunya la inscripci贸 de les parelles de fet 茅s volunt脿ria. Les parelles de fet que estiguin en aquesta situaci贸 podran esmenar aquesta circumst脿ncia presentant empadronament on constin inscrits tots dos membres amb una antiguitat superior a 2 anys o el llibre de fam铆lia, si han tingut fills en com煤.

 • Qu猫 passa en el cas de cotitularitat del contracte que no forma part de la unitat familiar?

En el cas de cotitularitat del contracte, en qu猫 el coarrendatari no formi part de la unitat familiar de la persona sol路licitant, aquest tamb茅 haur脿 d鈥檃creditar la situaci贸 de vulnerabilitat econ貌mica i social per tal que la persona sol路licitant pugui beneficiar-se de la totalitat de l鈥檃jut.

 • Quins altres requisits he de tenir en compte?

La persona sol路licitant ha d鈥acreditar el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i mar莽 de 2020. Si el contracte s鈥檋a formalitzat durant aquest per铆ode, s鈥檋a d鈥檃creditar el pagament des de l鈥檌nici del contracte.

Tots els membres de la unitat familiar han de complir amb les obligacions tribut脿ries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

La persona sol路licitant no ha d鈥檈star sotmesa a cap dels sup貌sits de prohibici贸 per ser persona benefici脿ria de subvencions de conformitat amb l鈥檃rticle 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Que l鈥檌mport de la renda de lloguer del contracte d鈥檃rrendament sigui com a m脿xim de de 900 euros.

 • Qu猫 inclou la renda de lloguer?

El concepte de renda de lloguer inclou: la renda, els endarreriments de la renda, l'impost de b茅ns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d'escombraries i els imports corresponents a la repercussi贸 de les obres de millora.

 • Qui NO pot sol路licitar aquest ajut?

No podran sol路licitar aquests ajuts:

a) La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relaci贸 estable an脿loga, per consanguinitat, adopci贸 o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores o sigui s貌cia o part铆cip de les persones f铆siques o jur铆diques que actu茂n com a persones arrendadores.

b) La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que sigui propiet脿ria o usufructu脿ria d'un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposin de l'煤s i gaudi per causa de separaci贸 o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per ra贸 de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat familiar. No es considera que s'茅s propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau 煤nicament sobre una part al铆quota de l'habitatge, i s'ha obtingut per transmissi贸 mortis causa.

c) La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que disposi de recursos econ貌mics suficients en comptes corrents o d'altres dip貌sits an脿legs en entitats financeres. S'ent茅n com a recursos suficients els que superin 1,5 vegades l'IPREM en c貌mput anual.

d) La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que disposi de t铆tol jur铆dic habilitant dels habitatges que gestiona l'Ag猫ncia de l'Habitatge de Catalunya, directament o mitjan莽ant altres administracions p煤bliques o entitats sense 脿nim de lucre.

Quin 茅s el termini de presentaci贸 d鈥檃quest ajut? Quan es poden demanar?

Es podran demanar des de l鈥檈ndem脿 de la publicaci贸 de la Resoluci贸 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins el 30 de setembre de 2020.

 • Com i on s鈥檋an de sol路licitar?

Les sol路licituds s'han de presentar en impr猫s normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol路licitant de l鈥檃jut, acompanyades de la documentaci贸 establerta anteriorment.

Les sol路licituds es poden presentar a:

a) Preferentment, a trav茅s de mitjans electr貌nics al web de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/es/tramits. Per con猫ixer com fer la tramitaci贸 on-line disposes d鈥檜n tutorial, aix铆 et pots estalviar cues a les oficines i fer-ho des de casa.

b) Les borses que formen part de la xarxa de mediaci贸 per al lloguer social o a les oficines locals d'habitatge que col路laboren mitjan莽ant conveni amb l'Ag猫ncia de l'Habitatge de Catalunya.

c) La seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges administrats per administracions, empreses p煤bliques o entitats sense 脿nim de lucre, que col路laboren mitjan莽ant conveni amb l'Ag猫ncia de l'Habitatge de Catalunya.

d) L'Ag猫ncia de l'Habitatge de Catalunya.

Els impresos normalitzats de sol路licitud es poden obtenir a les depend猫ncies abans indicades i a l'Oficina Virtual de Tr脿mits (http://tramits.gencat.cat ).

 • Com es resolen aquestes sol路licituds?

Les sol路licituds es resolen seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent, amb la documentaci贸 completa i correcte, fins l鈥檈xhauriment de la dotaci贸 pressupost脿ria.

 • Quin 茅s el termini per resoldre-les?

El termini m脿xim per resoldre les sol路licituds i notificar la resoluci贸 茅s de sis mesos a comptar des de la data de la seva presentaci贸. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resoluci贸 expressa, les persones sol路licitants podran entendre desestimada la sol路licitud per silenci administratiu.

 • Quina 茅s la documentaci贸 que s鈥檋a d鈥檃companyar a la sol路licitud?

Pel que fa a la documentaci贸 relativa al contracte d鈥檃rrendament i a la unitat familiar, s鈥檋a d鈥檃companyar:

a) El contracte de lloguer a nom de la persona sol路licitant.

b) Llibre de fam铆lia o document equivalent, si escau, on consti la unitat familiar.

c) En el cas que la persona sol路licitant de l鈥檃jut, que visqui a l鈥檋abitatge, sigui el c貌njuge de la persona titular contractual o es trobi en situaci贸 de separaci贸, divorci, nul路litat de matrimoni, aix铆 com en cas de mort de la persona llogatera, ha d'aportar la documentaci贸 acreditativa de l'atribuci贸 del dret d'煤s sobre l'habitatge, ja sigui per subrogaci贸, conveni o sent猫ncia de separaci贸 o divorci, o altres t铆tols v脿lids en dret.

d) Els rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i mar莽 de 2020 de l鈥檋abitatge habitual de les persones sol路licitants. Si el contracte s鈥檋a formalitzat durant aquest per铆ode, s鈥檋a d鈥檃creditar el pagament des de l鈥檌nici del contracte.

e) En el cas de les rendes de lloguer ven莽udes i no pagades, el certificat de la persona propiet脿ria o administradora de l鈥檋abitatge, acreditatiu de l鈥import detallat del deute i dels mesos corresponents.

f) En el cas d鈥estar el corrent de pagament de les rendes de lloguer, els rebuts pagats mitjan莽ant transfer猫ncia banc脿ria, rebut domiciliat, ingr茅s en compte o rebut em猫s per l'administrador de la finca dels mesos d鈥檃bril a setembre, inclosos a la sol路licitud de l鈥檃jut.

Respecte a la documentaci贸 relativa als ingressos, s鈥檋a d鈥檃companyar:

g) Justificant dels ingressos de l鈥櫭簂tim mes dels membres que integren la unitat familiar en edat laboral:

g.1) L鈥櫭簂tima n貌mina pr猫via a la presentaci贸 de la sol路licitud. En el cas de treballadors per compte propi, la declaraci贸 trimestral d鈥橧RPF corresponent.

g.2) En el cas d鈥檈star afectat per un Expedient de Regulaci贸 Temporal d鈥橭cupaci贸 (ERTO), el certificat d鈥檈mpresa, en qu猫 s鈥檃crediti que la persona sol路licitant est脿 inclosa en un ERTO.

g.3) En el cas que s鈥檋agi vist redu茂da la jornada de treball per motius de cures de les persones treballadores per compte pr貌pia, una declaraci贸 responsable on s鈥檈specifiqui la causa que ha motivat la reducci贸 de jornada i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol路licitud i els ingressos actuals.

g.4) En el cas d鈥檃ltres circumst脿ncies similars que suposin una p猫rdua d鈥檌ngressos (reducci贸 jornada laboral, p猫rdua substancial dels ingressos, etc.), una declaraci贸 responsable on es justifiqui la circumst脿ncia concreta que ha provocat la disminuci贸 d鈥檌ngressos i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol路licitud i els ingressos actuals.

h) Declaraci贸 responsable de la persona sol路licitant relativa al compliment de tots els requisits exigits per a ser benefici脿ria de l鈥檃jut durant tots els mesos sol路licitats.

i) Els extractes bancaris de la persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de membres de la unitat familiar que justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dip貌sits an脿legs en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que superin 1,5 vegades l'IPREM en c貌mput anual (9.681,12 鈧).

En relaci贸 amb la documentaci贸 relativa als subministraments b脿sics de l鈥檋abitatge:

j) Les factures dels subministraments b脿sics (llum, gas, gasoil per a la calefacci贸, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels darrers tres mesos, previs a la presentaci贸 de la sol路licitud, o en el seu defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris que en justifiquin els pagaments.

Quant a la documentaci贸 relativa al pagament dels ajuts:

k) Sol路licitud de transfer猫ncia banc脿ria per poder realitzar el pagament de l鈥檃jut -a nom de la persona propiet脿ria o administradora de l'habitatge, de la persona arrendat脿ria o de l鈥entitat banc脿ria, segons el sup貌sit- signada per aquesta i amb la dilig猫ncia de conformitat de l'entitat banc脿ria.

En el marc dels ajuts per a cancel路lar totalment o parcial els microcr猫dits, la documentaci贸 espec铆fica seg眉ent:

l) Escriptura del pr茅stec subscrit amb l鈥檈ntitat banc脿ria.

m) Certificat de l'entitat banc脿ria on consti el nom de la persona titular del microcr猫dit, la data de constituci贸 del pr茅stec i el detall de l鈥檌mport concedit.

 • I si en aquests moments de confinamet no es pot aportar tota la documentaci贸?

En el cas de no poder aportar algun dels documents anteriors, s鈥檋a d鈥檃portar declaraci贸 responsable que en justifiqui el motiu (model formulari) pel qual no es poden aportar, que ha d鈥檈star relacionat com a conseq眉猫ncia del COVID.

Tota la documentaci贸 que no s鈥檋agi justificat en presentar la sol路licitud, cal presentar-la obligat貌riament i d鈥檕fici per la persona sol路licitant, en el termini m脿xim d鈥檜n mes des de la finalitzaci贸 de l鈥檈stat d鈥檃larma.

Cal recordar que les sol路licituds es resolen seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent, amb la documentaci贸 completa i correcte, fins l鈥檈xhauriment de la dotaci贸 pressupost脿ria.

 • Quina 茅s la documentaci贸 que ha d鈥檃companyar la persona coarrendat脿ria que no formi part de la unitat familiar?

La persona coarrendat脿ria que no formi part de la unitat familiar ha d鈥檃portar la mateixa documentaci贸 requerida per la persona titular del contracte d鈥檃rrendament i per la resta de membres de la unitat familiar.

 • Quina 茅s la documentaci贸 que comprovar脿 d鈥檕fici l鈥橝dministraci贸?

L鈥橝dministraci贸, excepte que la persona sol路licitant manifesti la seva oposici贸, revisar脿 d鈥檕fici la documentaci贸 seg眉ent:

a) DNI/NIE o document equivalent vigent de la persona sol路licitant i de tots els membres que integren la unitat familiar.

b) Certificat d鈥檈mpadronament actualitzat que acrediti la resid猫ncia a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat familiar.

c) Els certificats de discapacitat o, en el seu cas, de mobilitat redu茂da que superin el grau del 33% de qualsevol dels membres de la unitat familiar o els certificats de persones amb gran depend猫ncia.

d) Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que acreditin que cap dels membres de la unitat familiar 茅s titular d鈥檜n habitatge.

e) Certificat de no tenir deute amb l'Ag猫ncia Estatal d'Administraci贸 Tribut脿ria (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Ag猫ncia Tribut脿ria de Catalunya (ATC).

f) Informe de vida laboral em猫s per la tresoreria de la Seguretat Social, relatiu a totes les persones en edat laboral que integren la unitat familiar.

g) En el cas de persones en situaci贸 d'atur, certificat de l'oficina de treball acreditatiu de l'import percebut durant l鈥櫭簂tim mes previ a la presentaci贸 de la sol路licitud, relatiu a totes les persones en edat laboral que integren la unitat familiar.

h) En el cas de persones pensionistes, certificats emesos pels 貌rgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l'any en curs, relatiu a totes les persones en edat laboral que integren la unitat familiar.

i) En cas de cessament de l鈥檃ctivitat de les persones treballadores per compte pr貌pia, el certificat expedit per l鈥Ag猫ncia Estatal de l鈥橝dministraci贸 Tribut脿ria o per l鈥Ag猫ncia Tribut脿ria de Catalunya, en el seu cas, sobre la base de la declaraci贸 de cessament d鈥檃ctivitat declarada per la persona interessada.

 • Quines s贸n les quanties m脿ximes i el l铆mit temporal dels ajuts?

L鈥檃jut es pot concedir per un import m脿xim de 6 mesos de la renda de lloguer, dels mesos des d鈥檃bril a setembre de l鈥檃ny 2020.

Les quanties m脿ximes de l鈥檃jut, segons la ubicaci贸 de l鈥檋abitatge, s贸n les seg眉ents:

Barcelona ciutat: 750 euros mensuals.

Demarcaci贸 de Barcelona: 750 euros mensuals.

Demarcaci贸 de Girona: 500 euros mensuals.

Demarcaci贸 de Tarragona: 500 euros mensuals.

Demarcaci贸 de Lleida: 450 euros mensuals.

Demarcaci贸 de les Terres de l'Ebre: 350 euros mensuals.

En cap cas, l鈥檌mport de l鈥檃jut no pot superar la renda de lloguer pactada al contracte d鈥檃rrendament.

 • En la modalitat d鈥檃juts a la cancel路laci贸 total o parcial dels microcr猫dits, les quanties m脿ximes i el l铆mit temporal s贸n iguals?

S铆, en el cas de sol路licitar els ajuts per cancel路lar els microcr猫dits, el total de l鈥檃jut no pot superar els sis mesos de renda de lloguer, segons les quanties m脿ximes per ubicaci贸 de l鈥檋abitatge.

 • I quina 茅s la quantia a percebre en el sup貌sit de persones coarrendat脿ries que no formin part de la unitat familiar?

En el sup貌sit de contractes de lloguer subscrits per m茅s d鈥檜na persona arrendat脿ria, en qu猫:

a) La persona coarrendat脿ria no formi part de la unitat familiar de la persona sol路licitant, i,

b) No es trobi en situaci贸 de vulnerabilitat econ貌mica i social pel compliment de tots els requisits indicats a la pregunta 3:

L鈥檌mport de l鈥檃jut que pot percebre la persona sol路licitant ser脿 en proporci贸 amb el percentatge en qu猫 participi en el contracte de lloguer.

En cas que el contracte no estableixi cap percentatge, s鈥檈nt茅n que 茅s del 50% i per tant, nom茅s es podr脿 atorgar el 50% de les quanties m脿ximes per ubicaci贸 de l鈥檋abitatge indicades anteriorment.

 • Quin 茅s el procediment d鈥檃bonament dels ajuts per al pagament total o parcial de la renda de lloguer?

S鈥檋a de diferenciar entre les rendes de lloguer ven莽udes i no pagades (impagaments) o estar al corrent de pagament.

En el primer cas, la quantia es fixa d'acord amb el certificat del deute total o parcial acreditat pel propietari, en el moment de la presentaci贸 de la sol路licitud i s鈥檃bona amb una primera transfer猫ncia banc脿ria.

En el segon sup貌sit, la quantia es fixa segons els rebuts pagats en el moment de la presentaci贸 de la sol路licitud i s鈥檃bona tamb茅 amb una primera transfer猫ncia banc脿ria.

En ambd贸s situacions, i per successius pagaments s鈥檋a d鈥檃creditar el manteniment de la situaci贸 de vulnerabilitat econ貌mica i social sobrevinguda a conseq眉猫ncia del COVID-19 i, alhora, s鈥檋a de justificar mensualment amb un certificat de la persona propiet脿ria o administradora.

 • Com s鈥檃credita el manteniment de la situaci贸 de vulnerabilitat econ貌mica i social sobrevinguda a conseq眉猫ncia del COVID-19?

La persona que est脿 obligada a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels membres de la unitat familiar ha d鈥檃creditar que segueix estant en situaci贸 d鈥檃tur, d鈥橢xpedient Temporal de Regulaci贸 d鈥橭cupaci贸 (ERTO) o, que continua en reducci贸 de jornada de treball per motius de cures i, en cas de ser empresari, que mant茅 les circumst脿ncies que van suposar la p猫rdua d鈥檌ngressos.

 • Quin 茅s el procediment d鈥檃bonament dels ajuts a la cancel路laci贸 total o parcial dels microcr猫dits?

El procediment d鈥檃bonament dels ajuts a la cancel路laci贸 total o parcial dels microcr猫dits la quantia es fixa d'acord amb el deute acreditat i s鈥檃bona amb un sol pagament.

 • Com s鈥檈fectua el pagament d鈥檃quests ajuts?

El pagament dels ajuts objecte d'aquesta Resoluci贸 es fa per transfer猫ncia banc脿ria de la manera seg眉ent:

Pel que fa als ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer:

a) A la persona propiet脿ria o administradora o, a la persona sol路licitant, quan ho sol路liciti i ho justifiqui de forma motivada, en el cas de les rendes de lloguer ven莽udes i no pagades (impagaments).

b) A la persona sol路licitant, en el cas d鈥estar el corrent de pagament de les rendes de lloguer.

Respecte als ajuts a la cancel路laci贸 total o parcial dels microcr猫dits:

c) A l鈥檈ntitat banc脿ria que hagi concedit el pr茅stec.

En qualsevol de les modalitats, s鈥檋a d鈥檃portar sol路licitud de transfer猫ncia banc脿ria per poder realitzar el pagament de l鈥檃jut (formulari)

 • Cal justificar que aquests diners han estat destinats al pagament del lloguer del meu habitatge habitual? Quin 茅s el procediment de justificaci贸 del compliment d鈥檃quest ajut?

La justificaci贸 del compliment de la finalitat i de la destinaci贸 de l'import dels ajuts es fa mitjan莽ant la presentaci贸 de la documentaci贸 seg眉ent:

En relaci贸 amb els ajuts per al pagament de la renda de lloguer:

a) En el cas de les rendes de lloguer ven莽udes i no pagades (impagaments), el certificat de la persona propiet脿ria o administradora de l鈥檋abitatge.

b) En el cas d鈥estar el corrent de pagament de les rendes de lloguer, les c貌pies dels rebuts de lloguer o dels documents acreditatius del pagament emesos per la persona arrendadora de l'habitatge, on hi constin els seg眉ents conceptes: la identificaci贸 de la persona pagadora, la identificaci贸 de la persona benefici脿ria del pagament, l'import del lloguer i la mensualitat corresponent.

En ambd贸s casos, tamb茅 la documentaci贸 que acrediti la situaci贸 de vulnerabilitat.

Les persones benefici脿ries han de presentar tota aquesta documentaci贸 en el termini m脿xim de 3 mesos, comptadors a partir del cobrament de l鈥檃jut.

Quant als ajuts a la cancel路laci贸 total o parcial dels microcr猫dits:

c) L'entitat banc脿ria ha d'emetre els documents acreditatius del pagament, aix铆 com la documentaci贸 que acrediti la situaci贸 de vulnerabilitat.

 • Quines s贸n les conseq眉猫ncies d鈥檋aver-me beneficiat d鈥檃quests ajuts sense disposar dels requisits previstos?

La persona o persones que s鈥檋agin beneficiat d鈥檜na morat貌ria del deute de renda de lloguer del seu habitatge habitual i/o dels ajuts per atendre el pagament d鈥檃questa sense disposar dels requisits previstos, s贸n responsables dels danys i perjudicis que s鈥檋agin pogut produir, aix铆 com totes les despeses generades per l鈥檃plicaci贸 d鈥檃questes mesures excepcionals.

L鈥檌mport dels danys, perjudicis i despeses no pot ser inferior al benefici indegudament obtingut per la persona arrendat脿ria per l鈥檃plicaci贸 de la norma, la qual tamb茅 inc贸rrer en responsabilitat, en els casos que volunt脿riament i deliberada, busqui situar-se o mantenir-se en els sup貌sits de vulnerabilitat econ貌mica amb la finalitat de beneficiar-se del programa regulat a aquesta Resoluci贸.

 • Quines s贸n les incompatibilitats d鈥檃quests ajuts?

Aquests ajuts s贸n incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestaci贸 per al pagament del lloguer que gestioni l'Ag猫ncia de l'Habitatge de

Catalunya per les mateixes mensualitats del mateix any. Si el sol路licitant es beneficia d鈥檃ltres ajuts per al pagament del lloguer, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no podr脿 ser superior a 5.400 euros.

Quan s鈥檋agi concedit un pr茅stec mitjan莽ant els microcr猫dits, la quantia de l鈥檃jut s鈥檋a de destinar a l鈥檃mortitzaci贸 del pr茅stec. 脷nicament quan s鈥檋agi cancel路lat la totalitat del pr茅stec, sempre que l鈥檌mport d鈥檃quest sigui inferior al de l鈥檃jut concedida en aplicaci贸 d鈥檃quest programa, pot destinar-se a cobrir el pagament de noves mensualitats de renda o d鈥檌mports superiors fins a arribar al total de l鈥檃jut rebuda.

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

R脿tio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Cita pr猫via
Cita pr猫via
Lloc de prestaci贸

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088 (ext.421 i 423)
correu electr貌nic

Horari Servei Habitatge:
De dilluns a dijous de 9h a 14h.

ATENCI脫 SERVEI CEL.LULES I REHABILITACI脫:
Previa cita a:
Tel. 972503088 (ext. 157)
correu electr貌nic

Aquesta web utilitza cookies t猫cniques i anal铆tiques (pr貌pies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o b茅 rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a m茅s informaci贸 pot consultar la Pol铆tica de Cookies.