MOLLET.png

Carta de Serveis

El pla d’acció Comarcal de l’Alt Empordà s’articula a partir tres nivells que permeten una millor concreció dels objectius i instruments necessaris per a la seva aplicació:

 

1er nivell: Les línies estratègiques. Responen als objectius prioritaris als quals vol tendir la comarca: al model de comarca, als interessos, desitjos i sensibilitats que han expressat el conjunt d’agents econòmics i socials, respectant els criteris tècnics de la diagnosi. Les línies intenten mantenir una visió de conjunt, integrant tots els factors d’incidència ambiental, per la qual cosa demanen un treball conjunt des de diferents òrgans i agents que actuen sobre la comarca, evitant la tendència a la sectorialització.

2on nivell: Programes d’actuació. Defineixen els objectius bàsics de cada línia.

3er nivell: Accions. Cada programa es concreta en diverses accions o projectes concrets. La diagnosi ambiental ha posat de relleu els aspectes en què cal incidir per fer compatible el desenvolupament social i econòmic amb la sostenibilitat ambiental. Cada problemàtica detectada genera, per tant, alguna proposta d’actuació preventiva o correctora dels seus efectes negatius. Les accions, estructurades en fitxes, es prioritzen i es determina el termini d’execució, es defineixen els agents i persones

 

Característiques de les accions

Número acció: És l’identificador d’ordre en relació a la línia estratègica i programa al que pertany cada acció.
Justificació: Fa esment a aquella problemàtica o potencialitat detectada a la diagnosi i que ha motivat la creació de l’acció.
Objectiu: Objectiu específic que vol assolir l’acció concreta.
Descripció: Defineix amb més concreció l’actuació.
Tasques: Es defineixen les tasques concretes que s’hauran de dur a terme per tal de que l’acció es pugui desenvolupar.
Grau prioritat: Estableix el grau de prioritat en l’aplicació de l’acció en funció de la seva importància i necessitat, determinant-se tres graus de prioritat: alt, mitjà i baix. El procés participatiu per copsar els punts de vista dels diferents agents és important a l’hora de determinar el grau de prioritat.
Durada d’execució: Estableix el termini d’execució proposat per a que es completi l’acció, considerant:

  1. Curta: menys de 2 anys
  2. Mitja: de 3 a 5 anys
  3. Llarga: més de 5 anys

Periodicitat: Període i freqüència de temps en els que s’ha de desenvolupar l’acció. Pot ser una acció que es desenvolupi de manera puntual, continuada o en determinats períodes de temps.
Pressupost estimat: Estimació orientativa del pressupost (expressat en euros o hores de treball) que es requerirà per portar a terme l’acció. Aquesta valoració planteja força dificultats, especialment quan les actuacions no es poden detallar a un nivell suficient com per pressupostar-les, o bé quan es tracta d’accions que són a llarg termini. En molts casos es recomana analitzar la situació amb detall per poder determinar si calen o no actuacions. En aquests casos a la fitxa apareix “indefinit”.

Algunes de les accions poden ser interioritzades i executades directament pel propi personal del Consell Comarcal, sense que comporti un cost addicional sobre el seu pressupost: en aquests casos es considera la valoració en hores.

Font de finançament: Relació d’entitats que en el moment de redactar el Pla poden contribuir aportant els recursos econòmics necessaris per a la implementació del Pla.
Interrelació amb altres accions: Indica el codi d’altres accions que mantenen certa relació, ja sigui perquè són complementaries o perquè una és conseqüència de l’altre.
Agents vinculats a l’execució: Tots aquells agents que estan involucrats en l’acció i permeten que es pugui dur a terme. Per tant, inclou no només aquells que executen l’acció sinó també aquells a qui va dirigida.
Indicadors de seguiment: Formen part del Pla de seguiment i estan relacionats directa o indirectament amb l’acció proposada.

 

Línies estratègiques

Responen als objectius prioritaris als quals vol tendir la comarca: al model de comarca, als interessos, desitjos i sensibilitats que han expressat el conjunt d’agents econòmics i socials, respectant els criteris tècnics de la diagnosi. Les línies intenten mantenir una visió de conjunt, integrant tots els factors d’incidència ambiental, per la qual cosa demanen un treball conjunt des de diferents òrgans i agents que actuen sobre la comarca, evitant la tendència a la sectorialització.

 Línia estratègica 1: Planificació territorial de l´Alt Empordà

Objectiu: Establir una coherència en la planificació territorial i sectorial de la comarca, definint uns objectius de planejament i fent un seguiment de la seva implantació.

Línia estratègica 2: Gestió del medi natural

Objectiu: Tenir un major coneixement i un major control del medi natural i les activitats antròpiques que l´afecten, afavorint la biodiversitat i disminuint els riscos naturals.
Línia estratègica 3: Desenvolupament del món rural.

Objectiu: Impulsar el sector agrari de l´Alt Empordà que, malgrat tenir el major pes agrari i la major producció agrària final del conjunt de les comarques gironines, està vivint una situació complexa amb nombroses problemàtiques greus que afecten a tot el món rural i que fan pensar en un futur proper força pessimista.
Línia estratègica 4: Gestió i promoció del Consell Comarcal

Objectiu: Millorar la promoció del Consell Comarcal, donant major cobertura de serveis i treballant el sentiment de comarca.

 Línia estratègica 5: Sostenibilitat energètica

Objectiu: Definir els criteris i els objectius a assolir per la comarca en temes energètics. Estructurar tots els sectors implicats per a definir un model únic per la comarca on les càrregues i els beneficis siguin repartits per a tots igual.

 Línia estratègica 6: Connectivitat funcional i ecològica

Objectius: Existeixen 5 grans línies d’actuacions, amb un objectiu clar cadascuna d’elles, i que inclouen diferents tipus d’actuacions. Aquests són:

- Permeabilització d’infraestructures.
- Restauració i millora de la connectivitat fluvial.
- Protecció dels espais connectors.
- Recuperació i manteniment de la xarxa de camins.
- Execució de la Carta del Paisatge de l’Alt Empordà.

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
situacion5.jpg
Lloc de prestació

c/ Sant Llatzer. 21
17600 Figueres
Tel. 972503088 ext 402
correu electrònic

Horari d'atenció
De 9h a 14h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.