AVINYONET.png

Carta de Serveis

BASES GENERALS I ESPECÍFQUES que han de regir el procés selectiu per a la contractació d’un/a tècnic/a de grau mig, a ½ jornada, en el marc de l’operació conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’alt empordà, en el marc po feder de catalunya 2014-2020.

 SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició

 DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a de l'operació Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà

 JORNADA LABORAL: 18h i 45minuts/setmanals repartides en matí, tarda, i/o matí i tardes

 GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Tècnic de grau mig

 SALARI BRUT MENSUAL (1/2 JORNADA): 1.046,27.-€

 TITULACIONS REQUERIDES: Diplomatura, llicenciatura o grau universitari, en turisme, geografia, història, medi ambient, o altres titulacions universitàries oficials relacionades directament amb les funcions del lloc de treball.

En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que n’acrediti l’equivalència i/o homologació.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES DEL 23 D'OCTUBRE FINS A L'11 DE NOVEMBRE DE 2021 (amdós inclosos)

*la documentació s'ha d'adjuntar en format PDF

15/09/2022 RESULTATS FASE OPOSICIÓ

Es recorda als aspirants que han superat la fase d'oposició que disposen de 2 dies hàbils, comtadors, al dia següent al de la present publicació a la pàgina web, (fins el dia 19 de setembre), per presentar els mèrits a la Fase de Concurs.

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.