AGULLANA.png

Carta de Serveis

Les comarques litorals gironines són les que més han vist augmentar les taxes d’atur en el darrer any 2008 dins el conjunt de Catalunya. Concretament, a la comarca de l’Alt Empordà l’augment ha estat del 73% entre el desembre del 2007 i del 2008, amb una ciutat com Figueres on es registren els increments més importants amb un 88%, evolució que l’ha portat a assolir xifres rècords per a la ciutat. Aquesta situació requereix de l’adopció d’un seguit de mesures encaminades a aturar aquesta tendència com: atorgar una ajuda mínima per a desocupats de rendes baixes, que no compti el temps que els acomiadats hagin passat en expedients de regulació d'ocupació temporals o l’aplicació de sistemes que protegeixin de l'embargament d'habitatge i desnonaments als aturats de llarga durada. També són necessàries polítiques actives d'ocupació, fomentant la formació per ajudar a la inserció laboral i millorant el temps en què es tramiten les ajudes a la desocupació.

 

Evolució del nombre d’aturats per branques d’activitat

Paral·lelament a les xifres de contractació, les dades d’aturats a la comarca de l’Alt Empordà pel 2008 mostren unes tendències molt similars, amb els serveis com el principal sector en nombre d’aturats seguit de la construcció. La crisi econòmica i del sector immobiliari ha provocat que el nombre d’aturats en el sector de la construcció hagi assolit xifres rècords a Catalunya i a les comarques més vinculades al sector residencial i de la construcció com l’Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva.

A nivell de temporalitat, és als mesos d’octubre, novembre i desembre quan el nombre d’aturats és més elevat, especialment pel sector serveis. El darrer sector d’activitat amb menys nombre d’aturats és l’agricultura degut a que és una activitat on hi treballa poca gent. Per tot plegat, els serveis acull el 63,53% dels aturats durant l’any 2008, la construcció el 20,63%, la indústria el 9,38%, l’agricultura el 3,18% i, finalment, els aturats sense feina anterior representen el 3,69%.

 

Gràfic 1.3.10. Evolució del nombre d’aturats a l’Alt Empordà per sectors. Any 2008

 Font: INEM

 

Si es fa referència a la mitjana del nombre d’aturats existents a la comarca pels darrers tres anys (2006-2008), s’observa com el nombre d’aquests experimenta una evolució molt diferent entre els anys 2006-2007 i 2007-2008. En els primers dos anys el nombre total d’aturats disminueix, sobretot gràcies al descens en el sector primari i dels serveis, mentre en la construcció s’hi dona un lleuger creixement. En canvi, entre els anys 2007 i 2008 sí té lloc un augment molt important dels aturats en els diferents sectors d’activitats, conseqüència d’una situació econòmica complexa. En tots els sectors s’aprecia un increment del nombre d’aturats, especialment significatiu a la construcció que experimenta un augment superior al doble degut a una important crisis del sector immobiliari.

 

 

La comparativa de les taxes de creixement de l’atur al 2007 per a les vuit comarques gironines i pels dos àmbits de referència, la província de Girona i Catalunya, mostren com hi ha diferències destacables entre les diferents comarques segons l’activitat a la que es faci referència. A l’Alt Empordà, és el sector de la construcció el que presenta un major creixement de l’atur amb una taxa molt superior a la resta de comarques gironines i també als dos àmbits de referència. L’altra activitat que presenta una taxa de creixement de l’atur positiva és la indústria, mentre que pel conjunt de la província i de Catalunya és negativa. Una altra categoria on el creixement del nombre d’aturats és major que per la resta d’àmbits territorials de referència és als aturats sense ocupació anterior. En altres sectors com el primari o els serveis, les taxes de creixement de l’atur a la comarca de l’Alt Empordà són on més disminueix.

 

 

 

Taxes d’atur per edats i sexes

Les xifres d’atur a l’Alt Empordà pel darrer any 2008 situen als homes per sobre de les dones en nombres d’aturats en les tres franges d’edats establertes. D’aquesta manera, els homes representen el 53,62% del total d’aturats, mentre les dones el 46,67% restant. A nivell d’edats, és el grup de persones entre els 25 i els 44 anys els que presenten un índexs d’atur més elevats, seguit de lluny pels majors de 45 anys, i finalment, el grup de menys de 25 anys amb un representació al voltant del 10%.

 

Gràfic 1.3.11. Percentatge d’aturats a l’Alt Empordà per grans grups d’edats i sexes. Any 2008

 

 Font: INEM

 

Malgrat aquests percentatges, a l’Alt Empordà existeix un problemàtica amb l’elevada taxa de joves menors de 30 anys aturats. Segons dades del mateix Consell Comarcal de l’Alt Empordà, al mes de desembre de 2008 hi havia a la comarca un total de 7.908 aturats i 11.189 demandes d’ocupació. D’aquests, 375 aturats tenien menys de 20 anys, 1.117 es trobaven en edats situades entre 20 i 25 anys, i 1.580 tenien entre 25 i 30 anys. Aquestes xifres la situen com la comarca amb més joves aturats, esdevenint-se un dels principals reptes de futur.

En el cas de la ciutat de Figueres els percentatges de joves aturats de menys de 30 anys és menor que la del conjunt de l’Alt Empordà (25,7% i 38,8% respectivament), fet que és degut a que de les 3.362 figuerencs aturades, 865 persones tenen menys de 30 anys, mentre un nombre també important (870 persones) són majors de 45 anys.

 

Població activa i inactiva

El percentatge de població no activa a l’Alt Empordà, per l’any 2001, és sensiblement superior a l’existent al conjunt de la província de Girona i de Catalunya. Aquesta superioritat és deguda, en bona part, a un nombre de jubilats o pensionistes i a un seguit d’altres situacions no contemplades en la següent taula que presenten xifres força superiors a les dues mitjanes de referència.

 

 

Al marge d’aquestes dades generals, si s’aprofundeix a nivell municipal es pot veure com existeixen determinats municipis on el percentatge de població inactiva és molt superior a la del conjunt de la comarca de l’Alt Empordà. La major part d’aquests municipis presenten uns grups d’estudiants i/o jubilats molt destacats, i normalment solen ser municipis no molt importants en nombre total de població i situats en zones interiors de la comarca. L’exemple més clar és Capmany amb el 73,1% de la població no activa, mentre sis altres municipis el segueixen amb més del 60% (Rabós, Vilamaniscle i Sant Mori, Sant Miquel de Fluvià i Garriguella). Trenta-cinc municipis més presenten un percentatge de població inactiva superior a la mitjana comarcal, mentre la resta de municipis (26) es troben per sota. Entre els principals municipis en nombre d’habitants, Figueres i l’Escala, presenten uns percentatges una mica superiors a la mitjana comarcal, mentre altres municipis com Castelló d’Empúries i Roses es troben una mica per sota.

 

Distribució de l’atur pels municipis de l’Alt Empordà

Les dades d’atur al conjunt de la comarca per l’any 2008 estan molt condicionades per l’elevada xifra de Figueres que acull el 38,74% dels aturats. Amb percentatges molt inferiors, tot i que també destacables, hi ha tres municipis turístics litorals com: Roses (16,07%), Castelló d’Empúries (9,04%) i l’Escala (6,58%). Amb percentatges inferiors seguirien els municipis de Llançà (3,35%), Vilafant (3,20%) i la Jonquera (2,58%). D’aquesta manera, s’observen un seguit de factors implicats en la localització dels municipis amb un major nombre d’aturats com són el grau de litoralitat, la grandària en nombre de població i la proximitat amb la ciutat de Figueres.

 

 

Mapa 14. Taxes d’aturats als municipis de l’Alt Empordà. Any 2008

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

 

Programes d’actuació per fer front a l’augment de l’atur a la comarca

Per posar fre a aquesta situació problemàtica amb el gran augment del nombre d’aturats a l’Alt Empordà, les diferents entitats locals, ajuntaments i el propi Consell Comarcal estan destinant una inversió econòmica important procedent del Servei d’Ocupació de Catalunya pels anys 2008 i 2009. Les accions que s’estan portant a terme o estan previstes es classifiquen en diferents grups de programes:

 

- Programes de Desenvolupament Local: consisteix en la contractació, per part d’administracions locals i altres organismes, dels anomenats Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local amb la finalitat d’impulsar polítiques econòmiques que permetin la igualtat d’oportunitats, la promoció empresarial, la dinamització comercial, el desenvolupament turístic o el foment d’energies alternatives com a sector productiu local.

 

-Programes experimentals en matèria d’Ocupació (PEMO) i Projectes Innovadors: es basen en el l’aplicació de dispositius encaminats a donar suport a la inserció laboral, especialment d’aquells col·lectius més problemàtics i amb majors dificultats, a través de l’orientació, l’assessorament i la formació professional. Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’hi desenvolupa un PEMO que pretén millorar l’ocupació de la comarca mitjançant la implantacióde serveis a domicili com l’atenció a la gent gran, la cura de malalts, d’infants i serveis domèstics. Els Projectes Innovadors van dirigits a la millora de les oportunitats d’ocupació i de la qualitat dels llocs de treball, ajudant a incrementar els nivells de competitivitat de les empreses i donant suport a l’activitat econòmica. A l’Alt Empordà hi ha dos projectes innovadors en marxa finançats amb fons del Departament de Treball. Un d’ells és la Federació Altempordanesa d’Empresaris consistent en crear una xarxa entre les dones empresàries de la comarca. L’altre és el projecte Consell Comarcal de l’Alt Empordà consistent en la inserció de dones amb necessitats específiques a través d’assessorament, itineraris d’inserció personalitzats i suport en la recerca de feina.

 

-Programes de Qualificació Professional: basats en la formació de persones aturades, a través de diferents cursos, en aquells sectors prioritaris i emergents on hi ha més oportunitats laborals.

 

-Programes Mixtos de Formació i Treball: permeten a una persona treballar amb un contracte a la vegada que s’està formant en la pròpia feina que desenvolupa dins una escola taller, cases d’oficis o tallers d’ocupació. Alguns d’aquests programes s’estan desenvolupament durant aquest 2009 a la ciutat de Figueres, com és el cas del Taller d’Ocupació Figueres 2009 o l’Escola Taller Castell de Sant Ferran.

 

-Plans d’Ocupació: ajuts destinats a entitats que ho sol·licitin per tal de contractar temporalment persones amb dificultats per insertar-se al món laboral. Aquestes iniciatives es duen a terme a través dels propis ajuntaments, en el cas de l’Alt Empordà, ja són 9 qui els han desenvolupat.

 

-Programes d’Orientació Professional: consisteix en la contractació de tècnics que ajuden a les persones aturades a orientar-les laboralment i a trobar feina, tant per part d’administracions locals com per entitats sense ànim de lucre.

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.